СПИСЪК НА ПУБЛИКАЦИИТЕ

на Стоян Панайотов Буров

 

 

I. ДИСЕРТАЦИИ

 

1. Граматическата категория степенуване в съвремен­ния български книжовен език (Функционален анализ). Ди­сер­та­ция за присъждане на научната степен кандидат на фи­­ло­­­­­­­ло­­ги­ческите науки. Велико Търново, 1981. 253 стр. [Маши­нопис]

[Защитена пред Специализирания научен съвет по ези­ко­зна­ние при ВАК на 6 октомври 1982 г.]

Автореферат на дисертацията. Велико Търново, 1982. 23 стр.

 

2. Езикова категоризация на предметността. Гра­ма­тич­ни класове и категории на съществителното име в съвременния български език. Дисертация за присъждане на научната степен доктор на филологическите науки. Велико Търново, 2004. 527 стр. [Машинопис].

[Защитена пред Специализирания научен съвет по езикознание при ВАК на 9 декември 2004 г.]

Автореферат на дисертацията. Велико Търново, 2004. 78 стр.

 

II. МОНОГРАФИИ, КНИГИ

 

1. Степените за сравнение в съвременния български език. Библиотека “Родна реч омайна”, кн. 28. София: Народна просвета, 1987. 92 стр.

 

Рец.: К. Викторова. – Български език, 1988, № 2.

Рец.: Р. Русинов. – Съпоставително езикознание, 1988,  № 4-5.

 

2. Форми и значение на съществителното име (С оглед предимно на категорията число). Библиотека “Филология”, Езикознание 6. Велико Търново: Издателство “ПИК”, 1996. 198 стр.

 

Рец.: Р. Русинов. Още един принос към изследването на бъл­гарското съществително име. – Език и литература, 1996, № 3-4.

Рец.: Й. Захариева. – Български език, 1996, № 6, стр. 74-79.

Рец.: Р. Русинов. – Съпоставително езикознание, 1997, № 2.

Рец.: М. Попова. – Български език, 1997/1998, № 2, стр. 104-109.

 

3. Познанието в езика на българите. Граматично из­след­ване на концептуалната категоризация на предмет­ност­та. Велико Търново: Фабер, 2004. 435 стр.

 

Рец.: Ст. Гърдев. В пространствата на триизмерната лингвистика. – Проглас, 2006, № 1, стр. 182-188.

 

III. УЧЕБНИЦИ, УЧЕБНИ ПОМАГАЛА, УЧЕБНИ ПРОГ­РА­МИ

 

1. Български език. Учебник за участниците в Летния се­ми­­нар за чуждестранни българисти и слависти. Велико Търно­во: Великотърновски университет “Кирил и Методий”, 1985. 218 стр. [Офс. изд.]

[В съавторство с Р. Русинов]

 

Рец.: Ел. Георгиева. – Български език, 1986, № 2, стр. 182-184.

 

II осн. прераб. и доп. изд. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 1993. 296 стр.

 

2. Правопис и препинателни знаци. Помагало с правила и упражнения. Велико Търново: Издателска къща “Борба”, 1993. 128 стр.

[В съавторство с В. Бонджолова]

[Авторска част: Раздел “Препинателни знаци”.]

 

II разширено и прераб. изд.: Правопис и препинателни знаци. Помагало с правила, упражнения и тестове. Велико Търново: Фелина, 2001. 204 стр.

III изд. Велико Търново: Фелина, 2004. 205 стр.

 

3. Съвременен български език. Морфология. Задачи и текстове за упражнения IV-VII клас. Велико Търново: Слово, 1993. 200 стр.

[В съавторство с Й. Маринова]

[Авторски части: Строеж на думата (морфемен състав на думата и словообразуване), Съществително име, Прилагателно име, Числително име, Местоимение]

 

4. Български език за чужденци. I. Основен курс по лек­сика и граматика. В. Търново: Фондация “Темел”/ Издателство “Фабер”, 1997. 292 стр.

 

Рец.: Р. Русинов. – Български език, 1999/2000, № 2, стр. 96-97.

             

II изд. Велико Търново: Faber, 2000. 292 стр.

 

5. Учебна програма по дисциплината морфология на съвременния български книжовен език. За специалност българска филология, образователно-квалификационна степен бакалавър. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 1999. 44 стр.

 

6. Нови тестове по български език за кандидат-сту­ден­ти 10+. Велико Търново: Фелина, 2004. 51 стр.

[В съ­ав­торство с Валентина Бонджолова]

 

7. Учебна програма по дисциплината лингвистична прагматика. За специалност българска филология, образователно-квалификационна степен магистър. Велико Търново: Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, 2004. [Ръкопис]

 

8. Учебна програма по дисциплината теория на речевите актове. За специалност връзки с обществеността, образователно-квалификационна степен бакалавър. Велико Търново: Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, 2004. [Ръкопис]

 

IV. РЕЧНИЦИ, ЕНЦИКЛОПЕДИИ

 

1. Учебен правописен речник на българския език. Велико Тър­ново: Слово, 1993. 232 стр.

[В съавторство с П. Радева]

[Авторски части: Раздел “Българските правописни норми и правила”, Думите с начални букви от а до о вкл.]

 

II изд. Велико Търново: Слово, 1994. 264 стр.

III изд. Велико Търново: Слово, 1996. 264 стр.

              IV изд. Велико Търново: Слово, 1999. 264 стр.

              V изд. Велико Търново: Слово, 1999. 264 стр.

              VI изд. Велико Търново: Слово, 2000. 264 стр.

              VII изд. Велико Търново: Слово, 2000. 264 стр.

              VIII изд. Велико Търново: Слово, 2001. 264 стр.

              IХ изд. Велико Търново: Слово, 2002. 264 стр.

              Х изд. Велико Търново: Слово, 2003. 264 стр.

              ХI изд. Велико Търново: Слово, 2004. 264 стр.

              ХII изд. Велико Търново: Слово, 2005. 264 стр.

 

2. Съвременен тълковен речник на българския език с илюстрации и приложения. Велико Търново: Издателство “Елпис”, 1994. 1056 стр.

[В съавторство с В. Бонджолова, М. Илиева и П. Пехливанова и отговорен редактор]

[Авторски части: Думите с начални букви а, б, в, г, е, Увод, Таблици и приложения, Част от местоименията, наречията и служебните думи]

 

Рец.: М. Попова. – Български език, 1995, № 4.

Рец.: С. Павлова. – Език и литература, 1995, № 2.

 

II прераб. и допълнено изд.: Съвременен тълковен речник на българския език с приложения. Велико Търново: Издателство “Елпис”, 1995. 1392 стр.

              III изд. Велико Търново: Gaberoff, 1999/2000, 1104 стр.

 

3. Речник на чуждите думи в български с илюстрации и приложения. Велико Търново: Елпис, 1995. 768 стр.

[В съавторство с П. Пехливанова]

 

Рец.: Р. Русинов. – Български език, 1997/1998, № 4, стр. 100-103.

 

4. Малък тълковен речник на българския език. Велико Търно­во: Слово, 1998. 351 стр.

[В съавторство с П. Пехливанова]

              [Авторски части: Повече за тълковния речник (Вместо предговор), Приложения, Думите с начални букви а – е, и - т]

             

5. Малък речник на чуждите думи в българския език. Велико Тър­ново: Слово, 1999. 608 стр.

[В съавторство с П. Пехливанова]

              [Авторски части: Думите с начални букви а, к – м, с – ф, ч – я, Подбор и обща редакция на словника, Справки за произхода на думите и система на препратките]

 

              II изд. Велико Търново: Слово, 2000. 608 стр.

 

6. Енциклопедия на съвременния български език. Съставители проф. Р. Русинов, проф. Ст. Георгиев. Велико Търново: ИПК “Свети Евтимий Патриарх Търновски”, 2000. 583 стр.

 

[Авторски части: Граматика; Морфология; Граматическа категория; Граматическо значение; Парадигма; Словоформа; Класове думи (части на речта); Съществително име; Собствено съществително име; Нарицателно съществително име; Род на съществителното име; Число на съществителното име; Остатъци от падежни форми при съществителните имена; Членуване на съществителните имена; Прилагателно име; Род на прилагателните имена; Число на прилагателните имена; Членуване на прилагателните имена; Степенуване на прилагателните имена; Сложни думи; А. Теодоров-Балан. Българска граматика. Дял I. За думите. Част I. Звукословие. С., 1930; П. Ст. Калканджиев. Българска граматика. II доп. изд. Пловдив-С., 1938; Н. Костов. Българска граматика. С., 1939; Ст. Младенов, Ст. П. Василев. Граматика на българския език. С., 1939; А. Теодоров-Балан. Нова българска граматика. С., 1940; Л. Андрейчин. Основна българска граматика. С., 1944; А. Теодоров-Балан. Състояние на българската граматика. С., 1947; Ю. С. Маслов. Граматика на българския език. С., 1982; Граматика на съвременния български език в три тома. БАН, Институт за български език. С., 1982 – 1983]

 

              V. СТУДИИ, СТАТИИ, НАУЧНИ СЪОБЩЕНИЯ

 

1. Статистически наблюдения за мястото на ударението при съществителните имена в съвременния български книжо­вен език. – Български език, 1976, № 3, стр. 196-202.

2. Към въпроса за степенуването на имена и глаголи в бъл­гарския език. – Rocznik Slawistyczny, т. 38 (1977), кн. 1, стр. 57-69.

3. Към въпроса за степенуването на прилагателните име­на и наречията в съвременния български книжовен език. – Български език, 1982, № 2, стр. 104-110.

Препечатано в: А. Александров, Р. Русинова. Пома­га­ло по българска морфология. Имена. Шумен: Издателство “Алтос”, 1998, стр. 234-­244.                                                  

­­4. Синонимна употреба (взаимозаменяемост) на степените за сравнение в българския език. – Български език, 1984,  № 6, стр. 508-515.

5. За някои стилистични особености на степените за сра­в­нение в българския книжовен език.// Н. П. Ковачев (отг. ред.).  40 години от со­ци­алистическата революция в България. Доклади от научна сесия, проведена на 19 октомври 1984 г. Велико Тър­но­во: Великотърновски университет "Кирил и Методий", 1985, стр. 70-81. [Офс. изд.]

6. Степените за сравнение в българския език като обект на функционалната морфология.// Трудове на Великотър­нов­с­кия университет “Кирил и Методий”, т. ХХI, кн. 2. Езикознание, 1985/86.  София: Наука и изкуство, 1986, стр. 150-172.

7. По въпроса за морфологичните особености на някои ти­пове сложни съществителни от мъжки род. – Език и лите­ратура, 1987, № 1, стр. 77-86.

8. Етапи в историята на българо-полските научни връзки и отношения в областта на езикознанието. – Списание на БАН, 1988, № 1, стр. 52-59.

[В съавторство с Р. Русинов]

9. За един особен начин на обръщение в интервю. – Бъл­гарски език, 1988, № 5, стр. 446-450.

[В съавторство с П. Пехливанова]

10. За изговора на формите на съкращението рабфак. – Бъл­гарски език, 1988, № 1, стр. 74-76.

11. Към въпроса за конотативното значение. – Език и ли­тература, 1988, № 1, стр. 98-104.

[В съавторство със Ст. Сарлов]

12. Към характеристиката на категорията степен в бъл­гар­­с­кия език. – Съпоставително езикознание, 1989, № 1, стр. 24-31.

13. Л. А. Булаховски – виден украински славист и бълга­рист (Към стогодишнината от рождението му). – Език и ли­те­ратура, 1989, № 3, стр. 108-112.

[В съавторство с Р. Русинов]

14. Оценъчно значение на задпоставеното съгласувано определение. – Български език, 1989, № 1, стр. 79-83.

[В съавторство с П. Пехливанова]

15. По някои въпроси на пренасянето. – Български език, 1989, № 3, стр. 241-244.

16. Категорията число на съществителните имена в бъл­гар­ския книжовен език.

Част I. – Български език, 1989, № 5, стр. 430-437.

              Част II. – Български език, 1989, № 6, стр. 507-513.

Препечатано в: А. Александров, Р. Русинова. Пома­га­ло по българска морфология. Имена. Шумен: Издателство “Алтос”, 1998, стр. 39-64.

17. Приносът на Гео Милев за интелектуализацията на бъл­­гарския книжовен език (Върху материал от критическите му съчинения). –  Език и литература, 1989, № 5, стр. 69-76.

18. Асиметрия на форма и значение в парадигмата на съ­ществителните по число. – Език и литература, 1990, № 1, стр. 20-26.

Препечатано в: А. Александров, Р. Русинова. Пома­га­ло по българска морфология. Имена. Шумен: Издателство “Алтос”, 1998, стр. 65-74.

19. Веществените съществителни в количествен аспект (Ези­кови средства за изразяване на дискретност на вещес­т­вения континуум). – Български език, 1990, № 2, стр. 114-120.

20. Асиметрия на форма и значение в числовата парадигма на абстрактните съществителни имена в българския език. – Български език, 1991, № 1, стр. 13-21.

21. Функционално взаимодействие между граматичната и лексикалната семантика в съвременния български език. – Проглас. Филологическо списание [Велико Търново], 1992, № 1, стр. 21-26.

Препечатано на френски език: Interaction fonctionnelle entre le semantisme grammatical et lexical en Bulgare. – Ouvertures. Presses universitaire de Velico Tirnovo, 1995, N 1, p. 94-99.

22. Езикът на Гео Милев и Гео Милев за езика. // Р. Русинов (съст. и ред.). Майс­­то­ри на българското художествено слово. София, Велико Търно­во: Издателство "Анубис", Издателство “Абагар”, 1996, стр. 9 – 21.

23. За лингвистичните основи на тълковните речници. – Език и литература, 1996, № 2, стр. 133 – 137.

24. Проф. Л. Андрейчин и българската ономастика. // Н. Ковачев (съст. и отг. ред.). Състояние и проблеми на българската ономастика. 3. Оно­масти и ономастични изследвания в България. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 1996, стр. 201-206.

25. Художественият и езиковият свят на Веселин Ханчев. // Р. Русинов (съст. и ред.). Майс­­то­ри на българското художествено слово. София, Велико Търно­во: Издателство "Анубис", Издателство “Абагар”, 1996, стр. 297-305.

26. Собствените имена в граматико-прагматически аспект. – Български език, 1996, № 4, стр. 7 – 15.

27. Граматически род и референция на пола. // Д. Кенанов, Ц. Иванова (съст.). Бълга­рис­тич­ни проучвания. 2. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Велико Търново: Издателство “ПИК”, 1997, стр. 11-18.

28. За граматическата характеристика на една група съ­щест­вителни от чужд произход с форма на –и в съвременния български език. – Проглас (Велико Търново), 1997, № 3-4, стр. 3-14.

29. Към теорията за семантичното взаимодействие. Систе­ма, функция, среда на именните категории. // Ц. Иванова, Т. Стоянова (съст.). Бълга­рис­тични проучвания. 3. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 1998, стр. 51-63.

30. Бележки за употребата на нарицателните съществител­ни имена за лица като прагматически оператори в изказва­не­то. // Славистични проучвания. Сборник в чест на ХII международен славистичен конгрес. Велико Търново: Издателство “ПИК”, 1998, стр. 9-25.

31. О некоторых проблемах преподавания болгарского язы­ка как иностранного (60 – 90-е гг. ХХ в.). – Вестник Мос­ковского университета. Серия 19. Лингвистика и меж­ку­льтурная коммуникация. Москва, 1998, № 2, стр. 46-51.

32. Система на граматическия род и определителния член в съвременния български език. – Език и литература, 1998, № 3-4, стр. 150 – 169.  

33. Логическа и прагматическа квантификация на тоталността. – Проглас (Велико Търново), 1998, № 3-4, стр. 12 – 27.

34. Деривационни отношения в числовата парадигма на съществителните имена. // Ю. Балтова (отг. ред.). Актуални проблеми на българското словообразуване. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, Академично издателство “Проф. Марин Дринов”, 1999, стр. 103 – 111.

35. За инвариантното значение на категорията определе­ност/­не­определеност в съвременния български език.// К. Цанков, А. Петкова (съст.). Българистични проучвания. 5. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Велико Търново: Международен семинар по български език и култура, 1999, стр. 73-88.

36. Взаимодействието между лексикалната и граматичната семантика в теоретичен и приложен аспект. // К. Цанков, М. Георгиева (съст.). Българистични проучвания. 6. Актуални проблеми на българистиката и славистиката. Велико Търново: Международен семинар по български език и култура, 2000, стр. 15 – 28.

37. За взаимодействието между лексикалната и граматичната семантика като лексикографски обект. // С. Павлова (съст.). За думите и речниците. Лексикографски и лексиколожки четения¢98. Материали от Първата национална конференция по лексикография и лексикология, посветена на 100-годишнината от рождението на българския лексикограф и преводач Стефан Илчев. София, 19-20 октомври 1998 г. София: Българско лексикографско дружество, 2000, стр. 61-70.

38. Приносът на Русин Русинов в областта на морфологията и историята на българското езикознание. // В. Вътов (отг. ред.). Езиковедски изследвания. Национална научна конференция – 70 години от рождението на проф. Русин Русинов, 1 и 2 юни 2000 г., В. Търново. Велико Търново: Faber, 2001, стр. 37-42.

              39. За предизвикателствата пред българския език. Доклад, изнесен на националната конференция “Езиковото и културното многообразие в името на разбирателството”, София, 27.02.2001 г.// Европейски хоризонти (Велико Търново), № 1/май 2001, стр. 7-10.

40. Криптотипът мъжколичност/женсколичност в съвременния български език. – Научни трудове, № 1/2001 [Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий]. Пловдив, 2001, стр. 150-168.

41. Поглед към старите и новите проблеми на слятото, полуслятото и разделното писане. // Р. Русинов (отг. ред.). Проблеми на българския правопис и правоговор. Материали от Национална научна конференция, проведена на 30 и 31 октомври 1997 г. във В. Търново. Велико Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2001, стр. 65-73.

42. Имена и форми за означаване на съвкупности в българския език. // А. Г. Ангелов (отг. ред.). Езиковедски приноси в чест на чл.-кор. проф. Михаил Виденов. По случай неговата 65-годишнина. Велико Търново: Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”, Международно социолингвистично дружество – София, 2005, стр. 599-606.

43. За когнитивната перспектива в изследванията на граматичните класове и категории в българския език. // К. Цанков, А. Петкова (съст.). Научни изследвания в чест на проф. д-р Боян Байчев. По случай неговата 70-годишнина. В. Търново: Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, 2005, стр. 361-370.

44. За семантичната основа на родовата именна класификация в българския език. // Ю. Стоянова и др. (съст.). Littera scripta manet. Сборник в чест на 65-годишнината на проф. дфн Василка Радева. София: Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 2005, стр. 430-438.

45. Лингвокультурология и преподавание иностранных языков (О роли овладения чужой лингвокультурной системой при обучения иностранным языкам). // З. К. Ахметжанова (отв. ред.). Мир языка. 2 том. Материалы международной научно-практической конференции, посвещенной 85-летию видного казахстанского ученого М. М. Копыленко. Алматы, 2005, стр. 360-368.

              46. Кирилл и Мефодий и их роль в становлении славянской культуры. – В: Межкультурная коммуникация в современном славянском мире. Материалы первой международной научной конференции. Том І. Тверь, 2005, стр. 4-6.

47. Лингвокултурология и чуждоезиково образование (За ролята на усвояването на чуждата лингвокултурна система в обучението по чужди езици). // Б. Борисова (отг. ред.). Езиковата политика на Европейския съюз и европейското университетско пространство. [Сборник с научни доклади от международна конференция.] Велико Търново, 5-7 октомври 2005 г. Втори том. Велико Търново: Издателство “ПИК”, 2006, стр. 402-408.

                       

VI. ЕЗИКОВИ БЕЛЕЖКИ

 

1. За езиковите грешки в една книга. – Български език, 1975, № 3, стр. 258-259.

2. Неправилна употреба на прилагателното многозна­чи­те­лен. – Български език, 1986, № 2, стр. 177-178.

3. В кои случаи е уместна употребата на съществително­то експлоатация. – Български език, 1987, № 5, стр. 427.

4. За една неправилна употреба на съществителното ва­кан­ция. – Български език, 1987, № 3, стр. 202-203.

5. За прилагателното безпризорен. – Български език, 1987, № 4, стр. 335.

6. За една неправилна употреба на съществителното раз­руха. – Български език, 1988, № 4, стр. 358. 

7. Има ли съществителното необходимост форма за мно­жес­твено число. – Български език, 1988, № 3, стр. 226-227.

8. Против шаблонизацията на прилагателното гъвкав. – Бъл­гар­­ски език, 1988, № 6, стр. 529.

              9. Неуместна употреба на словосъчетанието веществено до­казателство. – Български език, 1989, № 1, стр. 85.

 

              VII. РЕЦЕНЗИИ И ОБЗОРИ

 

1. [Рец.] Писане по правилата (Съст. Ел. Георгиева, Вл.­ Мурдаров). (Езикова култура.) София: Наука и изкуство, 1985. – В: Съпоставително езикознание, 1986, № 6, стр. 86-88.

2. [Рец.] Р. Макреева, К. Савова. Български език за лекторатите в чужбина. София, 1985. – В: Български език, 1986, № 2, стр. 185-187.

3. [Рец.] Р. Русинов. История на българския правопис. София, 1981. 2. изд. 1985. – В: Съпоставително езикознание, 1986, № 5, стр. 79-81.

              4. [Обзор] Петнадесет години библиотека “Родна реч омай­­на”. – Език и литература, 1987, № 3, стр. 123-126.

5. [Рец.] М. Попова. Кратък валентен речник на глаго­ли­те в съвременния български книжовен език. София, 1987. – В: Съпоставително езикознание, 1988, № 4-5, стр. 177-179.

6. [Рец.] А. И. Моисеев. Основные вопросы словообразо­ва­ния в современном русском литературном языке. Ленинград, 1987. – В: Съпоставително езикознание, 1989, № 2, стр. 82-84.

7. [Рец.] П. Пашов. Практическа българска граматика. София, 1989. – В: Български език, 1990, № 4, стр. 378-380.

8. [Обзор] Лингвистична поредица на Великотърновския университет. [Библиотека “Филология”. Езикознание.] – В: Българ­ски език, 1996, № 4, стр. 103-104.

9. [Рец.] Професионално за “говорещите хора”. [К. Ива­нова, Р. Ницолова. Ние, говорещите хора. София, 1995. 230 стр.] – В: Проглас (Велико Търново), 1996, № 2, стр. 107-109.

10. [Рец.] Д. Генова. За репрезентацията на значението и употребата на езика. Велико Търново, 1997. – В: Съ­пос­тавително езикознание, 1998, № 3-4, стр.187-189.

[В съавторство с П. Пехливанова]

 

              VIII. ХРОНИКА, ГОДИШНИНИ, БИБЛИОГРАФИИ

 

              1. Десети летен семинар по български език и култура за чуждестранни българисти и слависти във Великотърновския университет. – Българистика, 1987, № 4, стр. 34-36.

2. Библиография на трудовете на Станьо Георгиев. – Съпоста­ви­телно езикознание, 1988, № 1, стр. 116-121.

[В съавторство с Р. Русинов]

3. Русин Русинов на 60 години. – Съпоставително езико­знание, 1990, № 1, стр. 104-107.

[В съавторство с Р. Йо­си­фова]

4. Библиография на научните трудове на Русин Русинов. – Съ­поста­вително езикознание, 1990, № 1, стр. 107-114.

5. Зденек Урбан – почетен доктор на Великотърнов­с­кия университет “Св. св. Кирил и Методий”. – Проглас (Велико Тър­ново), 1993, № 2, стр. 76-78.

6. Русин Русинов (1930 – 1998). – Български език, 1999/2000, № 1, стр. 105-108.