Маргарита Димитрова

 

По-важни публикации от последните години:

 

І. Граматика.

Енциклопедичният текст през призмата на лингвостатистиката (pdf) - Светът на речника. Светът в речника (Юбилеен сборник, посветен на 70-годишнината на чл.-кор. д.ф.н. Емилия Пернишка), ИК "Знак'94", София, 2006, с. 155-169.

Езикови особености на текста на енциклопедия - Проблеми на граматичната система на българския език. Глагол. АИ „Проф. М. Дринов”, С. (под печат, депозирано 2006)

Залог и диатеза в текст (htm) - Бълг. език, кн. 2-3, 2004, с. 83-92.

Залог и диатеза: функциониране на залогови форми в текст - Типологическа характеристика на съвременния български книжовен език. Глаголна система. Българско езикознание. Т. 5. АИ “Проф. М. Дринов”, С. (под печат, депозирано 2004)

Влияние на прагматиката върху морфологичната форма и синтактичните свойства на глагола (htm) - Бълг. език, 2003, кн. 2-3, с. 1-18.

Абстрактните съществителни с без- - семантика, словообразуване, тълкуване. – За думите и речниците. Лексикографски и лексиколожки четения’98. С., “Диос”, 2000, с. 286-297.

Словообразуване при абстрактните съществителни с без-. – Бълг. език, 1999/2000, кн. 4-5, с. 147-153.

За синтактичните и семантичните свойства на една група словообразувателно свързани глаголи (htm) - Бълг. език, 1999/2000, кн. 6, с. 47-61

Словообразуване по поръчка. – Актуални проблеми на българското словообразуване. Унив. Из. “Св. Кл. Охридски”, Акад. Изд. “Проф. М. Дринов”, С., 1999, с. 125-135.

 

ІІ. Езикова култура.

Минимизацията като универсална прагматична норма на писмената комуникация (pdf) - Лексикографията и лексикологията в съвременния свят. (Материали от ІV национална конференция с международно участие в чест на проф. Кристалина Чолакова. София, 21-22.10.2006 год.), „Знак94”, В. Търново, 2007, с. 365-375.

Продуктът ‘българско кисело мляко’ и неговите названия в българския език. – Бълг. реч, 2006, кн. 1, с. 33-42 (в съавторство)

Транскрипция, транслитерация или превод при някои топоними (pdf) - Националният език в условията на чужди влияния и глобализация. СУБ, ИБЕ, София, 2006, с. 354-360.

Осъзнати проблеми при книжовноезиковите норми. – Бълг. език и лит., кн. 4, 2005, с. 66-69. (belb; http://www.liternet.bg/publish4/mdimitrova/osyznati.htm. 01.11.2005, № 11 (72)

Пренасянето на многосричните думи – според сричката, според морфемата или според буквосъчетанието? – Бълг. реч, 2002, кн. 1, с. 9-15.

Дублетността като кодификаторски проблем. – Българският език през ХХ век. АИ „Проф. М. Дринов”, Изд. „Пентсофт”, С., 2001, с. 40-49.

Комисиона – дума с правописен, граматичен или кодификаторски проблем? – Бълг. реч, 2001, кн. 1, с. 12-19; Бълг. реч, 2001, кн. 2, с. 17-21.

Къде се намира Dzheims Baouchur Blvd. или за транслитерацията на микротопонимите в едно популярно справочно издание (pdf) - Бълг. език, 1999/2000, кн. 6, с. 182-186.

 

ІІІ. История на новобългарския книжовен език.

Динамика на лексиката през Възраждането (Статистическо изследване с оглед към съществителните нарицателни имена). – Българите, книжовността, езикът. ХІХ-ХХ век. УИ „Св. Кл. Охридски”, С., с. 163-227 (депозирано 2006)

Местоименията във възрожденския текст: стабилизация на нормата при личните и притежателните местоимения (pdf) - Юбилейна научна конференция в чест на чл.-кор. проф. д-р Т. Бояджиев, проф. д-р В. Попова, проф. д-р П. Пашов. София, май 2006.

Местоименията във възрожденския текст: стабилизация на нормата при въпросителните и относителните местоимения (pdf) Доклад на Националното честване “И на печат поставих...”: книгата, езикът, литературата (1806–2006)”, София, 07-09.12.2006.

 

ІV. Образование.

Езикът на гимназиалните учебници по природни и обществени науки - Език и литература, 2007 (под печат)

Тестовете по български език като роден. Настояще... – Език и литература, 2006, бр. 1-2, с. 13-17.

Тестовете по български език като роден...и бъдеще – Език и литература, 2006, бр. 1-2, с. 101-103.

Съдържателен анализ на задачите за четене с разбиране на текст от шест теста по български език за ученици в 7. клас – Език и литература, 2006, бр. 1-2, с. 24-57.

Училищното образование и книжовният български език (pdf) - Законите на/за езика, БАН-ИБЕ и “Хейзъл”, София, 2004, с. 67-94.

Откриване на смисловите и граматичните връзки в текст (експериментално изследване) (htm) - Бълг. реч, кн. 1, 2004, с. 48-59.

Осмисляне на информацията от текст (върху материал от апробацията на тестова задача по български език за 7. клас). – Найден Геров в историята на българската наука и култура. АИ „М. Дринов”, София, 2002, с. 255-266.

Обучение по граматика и разбиране на текст (върху експеримент с тестови задачи по български език в 7. клас на СОУ). – Чуждоезиково обучение за специални цели. "Стено", Варна, 2001, с. 125-129.

Правопис, пунктуация, обучение - Проблеми на българския правопис и правоговор (Материали от Национална научна конференция, проведена на 30 и 31 октомври 1997 г. във В. Търново), УИ “Св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2001, с. 97-111.