Учебното помагало “Лексикалната работа в урока по литература 2–4 клас”

Е. Недкова, Кр. Георгиева – в помощ на началния учител

 

          The paper presents the handbook titled “ The Lexical Work in the Literature Class for Primary School Students in the Second, Third and Forth Form co-authored by Emilia Nedkova and Kr. Georgieva. This is the first handbook to develop a system of exercises specifically aimed at improving the lexical work in the literature class at the primary level.

          Key words: Lexical Work, Literature Class, Primary School Students, System of Exercises Specifically Aimed at Improving in the Lexical Work.

 

 

           Лексикалната работа в урока по литература, според нашите наблюдения, винаги се е извършвала между другото, без да и бъде отделяно специално време и място, а често пъти дори е и подминавана. И ако все пак присъства по някакъв начин в урока, тя се характеризира с еднообразие или се изчерпва единствено с тълкуване речниковото значение на новите думи.

           А както е известно, изградените умения за използване на целия запас от езикови средства – в съответствие с нормите на литературната реч и със спецификата на говорната ситуация – са важна предпоставка за развитието на речта. Съществен дял в процеса на комуникативно-речевите умения и навици има системната лексикална работа в училище. Ето защо пред методиката на обучението по роден език като първостепенна задача се определя създаването на научно обоснована система за обогатяване на учениковия речник с оглед развитието на устната и писмена реч.(1)

           Но тъй като изследванията, посветени на лексикалната работа в училище във връзка с развитието на речта, са все още в процес на обогатяване и систематизиране, липсва отговор на много от въпросите, свързани с многоаспектността и организацията на учебния процес във връзка с комплексното въздействие за системно развитие на речта.

           Лексикалната работа в урока по литература съдейства за усъвършенстване на умението за съзнателно и изразително четене на художественото произведение. А да се чете съзнателно, значи да се разбира прочетеното.(2) Това изискване, от своя страна, предизвиква редица затруднения, защото докато четат, децата трудно осмислят значението на думите, преносната им употреба или експресивната им роля в текста. В резултат понякога осмислянето на текста е неправилно, неточно и повърхностно.

           Следователно значението на лексикалната работа трябва да се разглежда преди всичко в посока изясняване на новата лексика по достъпен и адекватен начин, който да улесни и същевременно да  задълбочи  възприемането на текста в неговото единство от идейно съдържание и художествена форма.

           Ако това не бъде постигнато , има вероятност голяма част от информацията да остане далечна, часовете по литература да станат безинтересни и учениците никога да не придобият навика да четат. Този процес вече е достатъчно видим, при това има тенденция да се засилва липсата на четивни навици у децата, което, от своя страна, влияе негативно върху тяхната обща култура и върху развитието на речта им.

          Но значението на лексикалната работа не се изчерпва единствено с осмисляне на художествения текст. Умело осъщественият лексикален анализ има много по-широка насоченост – той съдейства за обогатяване речника на учениците и за формиране на умения за целесъобразна употреба на думите според комуникативната ситуация.

         Как тогава да си обясним, че ( независимо от осмислянето на нейната важна роля и значение в урока по литература ) вниманието, което се отделя на лексикалната работа в последно време, не е толкова конкретно и задълбочено, колкото би трябвало да се очаква?

         Вероятно една от причините е, че в методическата литература по тази проблематика не се открива изчерпателна информация. Липсват целенасочено разработени системи от упражнения за изучаване и упражняване на новата лексика в уроците по литература.

        Както изтъква М.Георгиева(1), като цяло слабо разработените въпроси на лексикалната работа в училище са предпоставка за отсъствие на целенасоченост и система във въздействието за обогатяване речта на учениците и за търсене на различни методически похвати в лексикалната работа, които все още не са обобщени от методическата наука и не са разпространени в училищната практика. Това е една от причините учителите да не отделят нужното внимание на новата лексика, а оттам и на намирането на пътища за обогатяване речника на учениците, което на практика води до бедна реч. Това на практика налага да се обърне по-специално внимание на решаването на проблема за лексикалната работа в урока по литература. Настоящото помагало представлява първи подобен опит да се предложи специална система от упражнения, целящи подобряването на лексикалната работа в урока по литература. Считаме, че тя може да бъде целенасочено въведена от началото на II клас, тъй като в I клас акцентът на обучението по роден език пада върху ограмотяването и веднага след това върху усъвършенстването на четивната техника. Разбира се в първи клас е необходимо да се извърши и определена подготовка, чрез въвеждане на основните елементи на лексикалната работа, която ще се осъществява в следващите класове.

            Положителна черта на лексикалния анализ в урока по литература е тясната връзка между запознаването с новата лексика и възприемането на художествения текст. По този начин лексикалната работа не е самоцелна, а е подчинена на идеята

за възпитаване в любов към литературата и същевременно обогатяване общата култура на малките ученици. Урокът по литература дава разнообразни възможности за запознаване с нови лексикални единици. Наблюдавайки тяхната употреба в контекст, а не изолирано, децата осмислят връзката между лексикалното и стилистичното равнище по речта. Чрез целенасочена работа и подходящи методически форми и похвати може да се подобри речевият усет на учениците и способността им да използват разнообразни езикови средства, като овладеят и целесъобразността на тяхната употреба.

            Началната училищна възраст е много подходящ период за развитието на детската реч и в частност на лексикалната работа. Опитът подсказва, че на този етап децата усвояват с лекота достъпна и интересна информация. Проявяват интерес към художествените произведения и се вълнуват от съдържанието им. Допадат им задачите с творчески характер и те реагират положително на предложените разнообразни упражнения.

            От всичко това сме се ръководили при създаването на настоящото помагало. То е структурирано по следния начин:

            Първата част има теорeтична насоченост и включва разглеждането на следните проблеми:

-         какво представлява “лексикалната работа в урока по литература”;

-         какви са лингвистичните основи на урока по литература;

-         каква е психологическата характеристика на децата от ранна училищна възраст;

-         какви са дидактическите принципи при възприемане на лексикалния материал.

 

            В тази част е описана в обобщен вид и предлаганата собствена оригинална система от упражнения за усвояване на новата лексика. Упражненията са разработени така че да бъдат включвани към различни части от урока и да дават възможност да се избегне еднообразието  при работа с новите думи. Всеки учител може да ги пригоди според нивото на своя клас и целите, които преследва.

 

 

1) В подготвителната част са включени:

-         кръстословици;

-         цифрословици;

-         упражнения със състезателен елемент;

-         попълване на мрежа с думи, като от определени букви се получава нова дума и така се избягва отгатването и загубата на интерес от страна на учениците.

 

           Важно е упражненията в подготвителната част да имат състезателен, емоционален характер и връзка с темата.

 

 

 

2) Упражненията, подходящи при подборно четене и анализа на произведението, представляват:

-         мотивиращи въпроси, насочени към концентриране вниманието върху новата дума и нейното осмисляне;

-         беседа върху новата дума;

-         даване на примери от учениците с новата дума;

-         употреба на разнообразни похвати за обясняване на новите думи: чрез речниковото значение, чрез синоними, чрез антоними, чрез записване на примери в тетрадките и др.

-         чрез даване на синоними на новата дума от учениците;

-         чрез разширяване на представата за функцията, която обикновената дума придобива в художественото произведение;

 

Уместно подбраните похвати могат да подпомогнат до осъзнаването на художествената функция на словото, което води до задълбочено осмисляне на текста. Затвърдяват се понятията близко значение, противоположно значение, пряко и преносно значение. Спомага се за обогатяване речника на учениците и за развитието на тяхната реч.

 

 

3) Упражненията за задълбочаване на знанията за новите думи са следните:

 

-         упражнения за откриване на синоними – на децата могат да се предложат различни варианти: свързване на думите от едната колонка с техните еквиваленти от другата; избор от няколко възможности, заместване на думата в изречение с друга дума с близко значение, откриване на всички възможни синоними на думата от дадените думи; откриване на излишната дума;

-         упражнения върху антоними – избор от няколко възможности на вярната дума, зачеркване на думата, която не е антоним на останалите;

-         даване на примери с непознати думи от децата;

-         подчертаване на изречения, в които новата дума е употребена правилно;

-         откриване на преносната употреба на думата;

-         описание на герой, като децата се стремят да използват новите думи.

 

 

            Втората част на помагалото е ориентирана в практико-приложен аспект и съдържа примерни разработки на уроци по литература от 2 до 4 клас, в които присъства като важен акцент лексикалният анализ. Уроците включват упражнения от всички изброени типове в представената по-горе система. В тази част са поместени и примерни тестове за установяване на лексикалните знания на входно и изходно ниво, работни листове към всеки урок, както и анкети за учителите и учениците, чрез които могат да открият допирните точки при преподаването и възприемането на непознатата лексика и взаимно да си помагат в лексикалния анализ.

           Помагалото е предназначено за ползване от начални учители, студенти от специалността “Начална училищна педагогика” и всички, които проявяват интерес към посочената проблематика. Съобразено е с изискванията на действащата учебна програма по български език и литература за началното училище.

          Като авторки сме убедени, че чрез въвеждането на системата от специално подбрани упражнения в урока по литература, която предлагаме в настоящото помагало, лексикалната работа в него съществено ще се подобри, като ще се съдейства за обогатяване речника на учениците и формиране на способност у тях да използват езиковите средства в подходящи условия и по разнообразни начини.

 

 

Литература

 

1. Георгиева М. Лексикално-тематичен подход в родноезиковото обучение. С., 1990.

2. Здравкова Ст. Методика на обучението по роден език и литература в началните класове. С., 1992.