Кирилицата в огледалото на  асоциативния експеримент

 

Изучаването на кирилицата и до днес се осъществява най-вече в диахронен план. Учени от различни области на знанието я изследват задълбочено като една от старобългарските азбуки. Те проучват особеностите на графичния й строеж, нейния генезис, хронологичните отношения и структурната зависимост между нея и глаголицата, лексикално-семантичната й организация, числените стойности на буквите и пр.

Прегледът на езиковедските изследвания през последните десетилетия показва, че кирилицата в съвременния й вид не се изучава. А съществуват възможности за психолингвистични и лингвокултурологични проучвания. Един от изключително интересните проблеми, например, е този за асоциативно-вербалното отражение на днешната азбука в езиковото съзнание на българите.

За да установим какви асоциации поражда всяка буква от азбуката, проведохме асоциативен експеримент с 94 жени, родени през периода 1953–1975 година. Тридесет и три от тях бяха със завършено висше образование по специалностите Начална училищна педагогика и Предучилищна и начална училищна педагогика и притежаваха образователно-квалификационната степен “бакалавър”. В момента на провеждането на експеримента те се обучаваха в Магистърския курс по етнология и лингводидактика в Педагогическия факултет на Русенския университет “Ангел Кънчев”. Останалите студентки бяха завършили полувисше педагогическо образование и следваха задочно по  специалността Предучилищна и начална училищна педагогика за придобиване на образователно-квалификационната степен “бакалавър”. Повечето от жените бяха работили или работеха в момента (99 % от тях) като учителки в детската градина или началното училище.

Изборът на изследваните лица в този първи етап на проучването не е случаен. Целта е да се види как влияят върху съдържанието на асоциативния процес такива фактори като възраст, пол, образование, професия и социално положение на респондентите.

Асоциативният експеримент се проведе в три учебно-административни групи по различно време. На участничките в него поставихме следната задача: Напишете поредната главна буква от азбуката. Какви асоциации поражда тя у вас? Запишете срещу буквата дошлите ви наум думи. Времето за изпълнение на задачата беше 15 минути.

Срещу всяка буква-стимул студентките написаха по една или по няколко езикови  единици. Получените словесни реакции обособихме в отделни асоциативно-вербални групи (вж. Приложение). Такова  обобщено представяне на резултатите ги прави удобни за аналитични наблюдения. То ни дава представа както за особеностите на индивидуалните реакции[1] на всяка от участничките в експеримента[2], така и за една усреднена езикова личност, принадлежаща към конкретна езикова  общност, която си има свои асоциативни “норми”. Най-съществено доказателство за тези “норми” е честотността на думите-асоциати (срв. Приложение). След като данните във всяка група се обработят и подредят в зависимост от извършената статистическа градация, се оформят надиндивидуални структури, които по същество са  асоциативни полета с определен състав и своеобразен строеж. В съвкупността си последните изграждат специфична асоциативно-вербална мрежа[3].

Асоциативните полета включват езикови единици с различна лексикално-граматична характеристика – съществителни имена, прилагателни имена, глаголи, местоимения, наречия, междуметия, числителни имена, частици. Най-многобройни са съществителните имена, като сред тях превес имат тези с конкретно предметно значение. Отличителното за използваните абстрактни съществителни имена е, че при повечето от тях значението не е много отдалечено от предметния денотат. Употребени са също така антропоними и топоними.

С оглед на структурно-семантичните си особености реакциите се подразделят на три основни групи: думи, словосъчетания и изречения.

Почти всички думи са употребени с основната си форма, която е предимно синтетична. Срещат се само две аналитични словоформи – да се развива и нека да не си отива. Повечето думи са прости по състав. Сложни думи са използвани много рядко.  Употребена е и една  абревиатура – НАТО.

Словосъчетанията са няколко вида: а) субстантивни словосъчетания, чийто дял е най-голям. Те са доста разнообразни: еленови рога, пешеходна пътека, зелена нива, вряща тенджера, дъщеря ми, дядо ми, моето име, моя буква, светлина в мрака, кабел на телефон, гъсеница върху грозде, звън от нещо, звън от камбана, колела на писана каруца, съюз на две противоположности, силен свирещ вятър, щастливо усмихнато светещо лице, богат турчин с шалвари, добър човек с широка душа, висок с увиснал нос, хубавата Елена, бившият ми съпруг Тошо, братя близнаци, чай черен, ябълка – сочна, червена и др.

Някои от думите и субстантивните словосъчетания са пояснени от подчинени определителни изречения: вятърът, който се чува в гората; много мек килим, на който лежа; вуйчо ми, който ми помага.

б) местоименно словосъчетание: нещо ново, нещо фалшиво, най-свидното нещо в света.

в) словосъчетания с главна съставка отглаголно съществително на “не”: звучене на пчела, трептенето на листата,  изостряне на вниманието, усещане за натраплив звук, въртене в един  кръг без изход и др.

г) полупредикативни словосъчетания: гори, огласяни от птичи песни; петел, пълнен с ориз; нещо, свряно някъде; нещо кратко, бързо запомнящо се; Славчо – моят син; Зарчи – внучето ми и др.

Изреченията-асоциации са: Никой не е по-голям от хляба; Имената на децата ми започват с нея;  Часовник – времето минава; Нервен вик – ии...

В зависимост от начина, по който се осъществява асоциативният процес, разграничаваме два основни вида асоциации: а) собствено вербални асоциации и б) мисловни асоциации, които са вербализирани от респондентите.

Първите са резултат от асоциирането на съответната буква с думи, които започват с нея. Този вид асоциации са най-многобройни във всички асоциативни полета. Като че ли протичането на асоциативния процес у изследваните лица се подчинява на императива от азбучното послание на светите братя Кирил и Методий: “Помни буквите, разбирай думите!”[4] Интересно е, че в началото на експеримента участничките в него зададоха въпроса: “Задължително ли е думите, които ще напишем, да започват със същата буква?” И въпреки отрицателно дадения им отговор от наша страна резултатите са показателни.

Внимателното наблюдение върху лексикално-семантичния състав на асоциативните полета и на асоциативно-вербалната мрежа на кирилицата като цяло показва, че асоциациите се пораждат в зависимост от отношенията, които Аз-ът, като вродено ядро на личността[5], осъществява в сферата на менталността по време на провеждането на експеримента. Тези отношения могат да се представят така: Аз – Аз (психологически, интелектуален, мисловноречеви, социален, телесен), Аз – Ти, Аз – Природа, Аз – Материална култура, Аз – Духовна култура, Аз – Общество, Аз – Човечество, Аз – Вселена. Породените словесни реакции са названия на елементи на микро- и макрокосмоса, които се обособяват в различни тематични групи, отразяващи стремежа на езиковото съзнание да обхване пълнотата на битието. Дори и най-беглият поглед върху последните лесно установява, че преобладават онези езикови единици, които обозначават обекти на живата природа и такива, свързани с ежедневното съществуване на хората. Следователно всяка буква-стимул ориентира асоциативното мислене на изследваните лица в онтологичен план. С това може да си обясним преобладаването на съществителните имена, които притежават способността да назовават всичко – лица, животни, растения, предмети, абстрактни величини, признаци, действия, състояния и т.н.[6]

С по-висока честота на употреба са следните думи-реакции: А – агне (13)[7], ангел (18), аз (15), азбука (10), ален / алено (5); Б – барабан (14), бебе (12), баща (11), баба (9), балон (7), буква (5), борба (5), битка (4); В – вълк (12), вода (10), влак (10), вяра (8), вълна (5), вилица (4), вино (4); Г – гълъб (14), гъба (12), гара (6), гарван (5), гора (4); Д – дърво (19), дете (17), диня (12), дом (8), ден (4); Е – елен (36), елха/ели (13), ела (6), елегантност (4), енергия (4); Ж – жаба (32), живот (21), жена (13), жар (8), жажда (7), жито (4), жираф (4); З – зима (17), заек /зайче, зайка, зайо (17), зеле / зелка (13), змия (11), земя (10), здраве (7), звезда (5); И – игла (31), искам (10), истина (7), игра (7), искра (7), икона (4); Й – йод (27), йоника (5); К – красота (11), кон (6), котка (5), камък (5), колело (5); Л – любов (39), лале (16), лимон (13), ласка (5), люляк (5); М -  майка / мама (34), море (8), мир (5), момиче (4); Н – нощ (9), нос (9), ножица (6), надежда (5); О – обич (18), огън (15), охлюв (12), око/очи (9), орел (8), орех (8), омраза (4); П – песен (6), петел /петле (5), пламък (5), пролет (5), пепел (4); Р – радост (30), риба (14), роса (10), роза (9), река (6), рак (4); С – слънце (19), слон (9), сила (6),  сълза / сълзи (6), светлина (5), змия (5), стол (4); Т – топка (12), труд (10), татко (8), тишина (7), тъга (6), танц (4), трън (4); У – ухо / уши (22), училище (7), ум (7), успех (7), усмивка (6), ураган (5), урок (4); Ф – фар (15),  фенер (12), фигура / фигури (7), филм (6), фантазия (5), фарс (4); Х – хляб (36), хубост (7), хора (6), хоро (6), хартия (4); Ц – цвете /цветя (27), целувка (7), цигулка (7), царевица (6), църква (5), цар /царе (5), цвят / цветове (4); Ч – чаша (22), часовник (15), чанта (7), човек (6), чиния (6), чадър (5), чар (5), чай (4); Ш – шал (10), шише (10), шапка (9), шум (6), шепот (5), шейна (4), шоколад (4); Щ – щъркел (35), щастие (13), щурец /щурче (11), щраус (5), щипка (4); Ъ – ъгъл (51); Ю – ютия (41), юфка (5), юнак (4), юг (4); Я – ябълка (47), ягода (15), ясен (6), ярост (5), яд / ядове (4).

Констатирахме в резултат на проведено от нас сравнение, че посочените най-често срещани думи-реакции, а също така и значителен брой от другите лексеми в асоциативните полета се употребяват с висока честота в букварите и в другата учебна литература, която се използва при езиковото и литературното обучение на децата. Това е лесно обяснимо, като се има предвид, че респондентите са предимно учителки в детската градина или в началното училище. Но могат да се търсят и други обяснения. Едно от тях е свързано с начина, по който самите участнички в експеримента са усвоявали азбуката по буквара в детските си години. В проведените допълнителни разговори със студентките беше установено, че първи се появяват в съзнанието им онези думи, които те са научили от буквара, т.е. думите, усвоени от тях в началните години на езиковото им обучение.

Другото обяснение има културологичен характер. Поради ограничения обем на настоящата работа обаче не можем да го разгърнем детайлно. Ето защо ще съсредоточим наблюденията си само върху първите шест букви. Ако разгледаме по-внимателно словесните асоциации, получени при тях, ще видим, че начална позиция заемат названията на обекти, които са се утвърдили в българската културна памет с определени символни значения.

При буквата А тази дума е агне. Агнето символизира Христос като изкупителна жертва за греховете на хората, Агнецът Божи. Една от студентките, записвайки реакцията агнец, пояснява в скоби – “мисъл за жертва като начало”. Агнецът олицетворява “онази светлина в сърцето на битието, до която ни отвежда търсенето на Върховното познание”.[8] Агнето е символ и на християнските добродетели. Като вземем предвид и следващите по честота думи-реакции – ангел, аз и азбука – можем да твърдим, че буквата А изпълнява особена знакова функция. Тя е знак за божествеността и сакралността на азбуката. Впрочем, ето какво пише Черноризец Храбър в знаменитото си съчинение “За буквите”: “Подобно на това и св. Кирил създаде буквата “аз”. Но като първа буква и дадена от бога на славянския род за развързване устата на онези, които чрез азбуката се учат на разум, ”аз” се изговаря с широко отваряне на устата, а другите букви се изговарят и произнасят със слабо разтваряне на устата”.[9]

Буквата А поставя акцент върху личността и стимулира нейния диалог с вроденото й ядро – Аз. Тя насочва генерираната от това ядро личностна енергия към самопознание и познание на света посредством буквите, поставяйки акцент върху християнската нравственост и морал. Основателността на предлаганата интерпретация се доказва както от многопосочността на анализирания асоциативен процес, чийто фокус е Аз-ът, така и от появата на личното местоимение Аз като дума-реакция не само при буквата А, но и при някои други букви. Срещу Д, например, една от студентките е написала: “собственото Аз”.

При буквата Б думите бебе, баща, баба маркират интимното пространство на дома, чиято цялост се пази и отстоява от жената – майка и съпруга. Лексемата барабан е с най-висока честотност – 14. Барабанът символизира първичния звук, речта, божествената истина, откровението, ритъма на Вселената.[10]

Най-често срещаната асоциация при буквата В е вълк. В националната ни менталност вълкът се е утвърдил като тотемно животно, което играе изключителна роля. Той е прародител на българите, закрилник на племето.

Гълъб е думата-реакция с най-висока честота при буквата Г. Гълъбът има множество символни значения, но най-познатите и стойностни от тях за българите християни са: “Свети дух”, “мир”, “невинност”, “Богоявление”.

 Срещу буквата Д лексемата  дърво е записана 19 пъти. Митологемите “Дърво на живота” и “Дърво на света” присъстват трайно в българската народна мирогледна система. Дървото символизира и женското начало – “Великата майка като хранителка, защитница и помощница, утробата и силата на неизтощимите оплодителни води, които тя контролира.”[11]

Думата елен се появява 36 пъти като реакция при буквата Е. Еленът е соларно животно, което символизира огъня и зората и често се свързва с Дървото на живота. Той е символ на душата, устремена към Бога, на самотата и на чистотата на живота. Противоположен на змията, еленът представлява Христос или християнина, който се бори със злото.[12] В народното съзнание Слънцето язди елен или самото то е елен със златни светещи рога (думата слънце се среща два пъти като асоциативна реакция на буквата Е). Съществува легенда, според която еленът веднъж в годината идвал при хората и им ставал доброволна жертва.[13]

Ако възприемем асоциативните полета на първите шест букви като отделни свръхфразови единства от цялостен текст, то откриваме, че в тяхната семантична структура се повтарят семите: “начало”, “раждане”, “дете”, “обич”, “божественост”, “вяра”, “извисеност”, “добро”, “благополучие”. Тези семантични признаци се актуализират от следните думи-реакции: А – първоначало, сътворение, акушерка, Аллах; Б – бременност, бавачка, бебе, Бог, поглед към Бога, Буда,  благодат, благост; В – вяра, бременна жена, възход, висина; Г – детско гугукане, нагоре, Господ Бог, Господ; Д – дете, дойка, нещо ново, начало, добрина, доброта, обич; Е – любов, ласка, нежност.

В анализираното семантично пространство е въплътена идеята за основните начала на пълноценното човешко съществуване – вяра, стремеж към съвършенство, творчество, обич и доброта. Откриваме също така и представата за азбуката като живототворяща сила. “Азбуката – твърди Петър Увалиев – е живецът на живота.”

Извършеният дотук анализ показва, че всяка буква от кирилицата функционира като графичен знак, който активира вербалната памет на изследваните лица. Значенията на породените езикови единици, започващи със съответната буква, отразяват знанията и опита на респондентите – национален (етничен), социален, културен, практически, професионален, семеен, личен, езиков, комуникативен.

Корпусът от наблюдаваните словесни асоциации както в асоциативните полета, така и в цялата асоциативно-вербална мрежа се отличава с прагматичност, защото думите и словосъчетанията обозначават базови понятия, с които ежедневно оперира българската лингвокултурна общност. Вербалните реакции ни дават представа за отношението на изследваните лица към живота и света на вещите, към самите себе си и другите; за особеното положение, което човекът заема на Земята и във Вселената.[14]

По-нататък ще се спрем на втория вид асоциации. Те биват:

І. Мисловни асоциации, породени от графичната форма на буквата: А – пергел, триъгълник, стълба, акула, балерина, стройно момиче, кръст, птица, планина, връх; Б – коремче, бесило, къща, дебел, нисък чичко, очила; В – очила, бременна жена; Г – змия, ченгелче,  клюн, ъгъл, мост; Д – човек, прегърбен старец (студентката е написала голяма ръкописна буква Д – заб.моя – Р.Р.), лъв, черешки; Е – слънце, гребен, релси, вилица, вила, кабел на телефон, еленови рога, пейка; Ж – солети, ограда, пешеходна пътека, съюз на две противоположности, птица, твърдост, стабилност, добър човек с широка душа; З – тройка; Й – конец, продължение, скали, високомерие; Л – махало, висок с увиснал нос, подпори; М – триъгълник, стабилност, къща; Н – мост, каруца, кули, стълба, ограда, противопоставеност; О – брачна халка, топка, хвърчило, кръг, обица, обръч, кълбо, нула, празно, закръгленост, въртене в един кръг без изход, земно кълбо, Вселена, езеро, окръжност, кръговрат, колело, празно пространство, закръглен; П – врата, маса, къща; Р – бесило; С – сърп, сърпче, крив,  кривак, луна; Т – човек, навеси, баскетболист, отскок; Ф – двойник, двойно, двойственост, ръченица; Х – кръст, хикс, слятост, заедно, кръстопът, раздвоение, съчки, примирение, кръстовище; Ш – вила, гребен; Ъ – чадър, остро; Ь – клонче; Ъ, Ь – братя близнаци; Ю – последно стъпало; Я – смок.

ІІ. Мисловни асоциации, породени от асоцииране на буквата със: а) звуци, които издават животни или предмети; б) звуци, предизвикани от природни явления; в) звуковите й форми, актуализирани от различно речево поведение на човека: А – лекарски преглед на болно гърло, зъболекар, изненада, радост; Б – бъблене; В – шума на движещ се автомобил; Г – детско гугукане, гугукане, гукане, кавга; Д – дум – дум; Е – възклицание, песен, звън; З – пчела, звучене на пчела, звън от камбана; И – количка, нервен вик – ии..., въпроси, напрежение, съпротива; Й – ий; О – възклицание О!; П – пуф-паф; Р –мъркаща котка, пчела, птица, звънливост, усещане за натраплив звук, трептения, колела на писана каруца; С – съскане на змия, змия; Т – заекване; У – футболен мач, грубост, влак, недоволство, неприятност, болка, буря, виелица; Ф – ураган, силен свирещ вятър, силен вятър, вятър, трудност; Х – вряща тенджера, раздухване; Ц – мишка, звук; Ч – глухо удряне на камбана; Ш – вятърът, който се чува в гората, машина, знак за тишина (като съчетание от звук и жест); Щ – заключване на вратата; Ъ – смърт; Я – учудване.

ІІІ. Мисловни асоциации, свързани с произнасянето на дадена буква: Й – и (кратко), краткост, яснота, точност, нещо кратко, бързо отминаващо; Ь – малко, мравка, руснак, руска азбука. Последните две словесни реакции са породени от асоциативното свързване на буквата с произнасянето й на руски език.

ІV. Мисловни асоциации, възникнали в резултат на асоциирането на буквата с лично име, което започва с нея. Това е име или на изследваното лице, или на човек от неговото най-близко обкръжение: моето име, мама, моето дете, съсед, приятелка, дъщеря ми, Зарчи – внучето ми, имената на децата ми започват с нея, вуйчо ми, който ми помага, баща ми, дядо ми, бившият ми съпруг – Тошо и др. Една от асоциациите представлява съчетание от фамилно и лично име: Енчева – Росица. Зад някои от посочените езикови единици прозира цяла дескриптивна ситуация.

V. Вторични мисловни асоциации, породени от първична асоциативна реакция, която е имплицитна и започва с буквата –стимул. Например: А – “агне” ® мляко; “азбука” ® училище, уча; Б – “България” ® родна страна; В – “влак” ® тунел; “влак” ® черно; Г – “гибел” ®порой, кал, наводнение; Д – “дърво” (или “дом”) ® огнище, топлина; “дърво” ® черешки; ”дъжд” ® чадър; Ж – “жаба” ® блато; “жаба” ® зелен цвят; З – “зима” ® студ, лед, бяло, красота; “зима” ® студенина; “зелена трева” ® поляна, чистота, настроение; И – “изпотявам се” ® горещо; “имот” ® собственост; К – “Казанлък”, “Калофер”, “Карлово” и др. ® град; “камък” ® твърдост; “кана” ® чаша; “качвам се” ® стълба; “квака ® жаба, “кръст” ® вяра; “карамел” ® бонбон; Л – “любов” ® майка, жени; Н – “небе” ® слънце, “небе” ® облаци; О – “огън” ® топло; “огън” ® пламък; Х – “Христос” ® вяра; Ч – “чайка”, “чапла” или др. ® птица; Я – “ябълка” или “ягода” ® сладост, приятен вкус.

Първичната мисловна асоциация може да се появи в езиковото съзнание на респондента като чужда дума, която поражда българска дума-реакция или се превежда на български език и се обозначава със съответен езиков знак. Например: Ч – “China® китаец, П – paradise® рай.

Интересен случай се наблюдава, когато букви от кирилицата се  асоциират с букви от латиницата със същата графична форма, които изпълняват конкретна знакова функция в определена семиотична система. Например: Р  ® Р, Н ® Н. Вторите, латинските букви, се идентифицират от изследваното лице като структурни елементи на пътни знаци: Р ® Р – “Parking” – паркинг; Н ® Н –   Hospital” – болница.

VІ. Символни и ситуативни мисловни асоциации.

При буквата О срещаме думите-реакции съвършенство и кънки. Предполагаме, че механизмът на пораждането на първата от тях е следният. Графичната форма на буквата активира появата на първичната асоциация кръг. Известно е, че едно от символните значения на  кръга е “съвършенство”, което участничката в експеримента безспорно знае, защото е слушала лекции по етнология и етносемиотика. По-нататък студентката вербализира това значение и написва думата-реакция в анкетния лист.

Асоциацията кънки е ситуативно обусловена. Графичната форма на буквата О поражда асоциации с карането на кънки от лица, които се движат в кръг по заледено пространство. Думата-реакция назовава един от елементите на тази ситуация.

VІІ. Мисловни асоциации, получени от асоциирането на буквата с конкретно речево действие и вербализиране на значението на това действие, което се осъществява в комуникативната ситуация. Например: Е – “Е, добре” – съгласие; Н – “Нима!” – изненада, учудване; “Не!” – отричане, отрицание, забрана за нещо и др.под.

VІІІ. Мисловни асоциации, чието пораждане е мотивирано от мястото, което дадената буква заема в азбуката: А – начало; Б – втори, Я – край.

ІХ. Мисловни асоциации, породени от словесни асоциации, функциониращи като думи-стимули в границите на асоциативното поле на отделната буква.

Наблюдаваните асоциации са тематични, парадигматични, словообразователни, фонетични и синтагматични. Срв.: бебе, баща, брат; буря, дърво, пън, корен, кафяво; бебе, биберон, бъблене, бъркотия; баба, топлина, уют; Виктор, викторина; гълъб, мир; гнездо, гълъб; дъб, дърво; пропаст, дълбочина, страх; нежност, ласка, любов; светло, ясно, слънце; живот, съдба; бъбривост, глупост; студ,лед, бяло, красота; игла, ръкоделие; иконостас, икона; пейка, грейка; мекота, топлота; йод, болница; климат, география; комин, камина; лимон, кисело; любов, люлка; любов, ласка, нежност; любов, нека да не си отива; мама, мома; Милка, малка; любов, нежност, милувка; магаре, мост (от фразеологизма “като магаре на мост”); слънце, смях, сезон; обич, кръг, брачна халка;  пуст, пустиня; песен, пчела, радост, трудолюбие; маса, дърво; простор, полет; пролет, цветя, зелени поляни, гори, огласяни от птичи песни; рог, рогоносец; роза, коза; река, бавност, спокойствие; светлина, свещ; крив, кривак; сълзи, скръб; влак, черно; буря, виелица; ученик, училище; ураган, черно; успех, учение; фенер, светлина в мрака; хилав, хилка; цвете, нежност, красота; гора, шума; машина, работа; шейна, зима; Цветан, цвете; щурец, музика; щурец, нощ; юли, почивка; ябълка – сочна, червена и др.

В заключение ще отбележим, че по-нататъшните психолингвистични и лингвокултурологични изследвания на кирилицата в съвременния й вид могат  да имат съществен принос за разкриване особеностите на езиковото съзнание на българите. Благодарение на тези изследвания ще се разшири и задълбочи характеристиката на менталния лексикон, който е средство за достъп до единната информационна база на българската езикова личност, до концептосферата на нейния речников запас. Необходимостта от такива проучвания, както и тяхната значимост, се определя и от интригуващите твърдения на някои учени в последно време, че азбуката е отражение на хромозомния набор на клетката, че индивидуалният език на отделния човек отразява личния му набор от хромозоми, а етничният език – хромозомния набор на етноса.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ

 

А – азбука,  ангел, агне, алое, аграрен; Атанаска, ангел, агне, алено; Аллах, асиметрия, ад акустика; ангел, агне, кръст; ангел, Австрия, акула, антена, анонимен; мляко; ангел, агне, аз; агнец (мисъл за жертва като начало), ангел, апетит, Америка; азбука; ален, агне; ангел, античност; ангел, агънце; ангел; алея, асансьор, автобус; ангел, агне; агне; аз; агне, ангел; алтернатива; Анелия, радост; аз, ангел; агне, акушерка; агне, ангел; училище, начало; пергел, начало; ангел, агне; аура, асансьор, азбука, ангел; аз, агония апокалипсис; арфа, агне; ален,  Александър, агне, антена; алено, стройно момиче, балерина; сняг, светло, синьо; агънце, агнец, амфора; ананас, Америка, Александър, акула; стълба, птица; Аз. Агне, азбука; азбука, албум, аз, асансьор; агънце, Анелия, атрибут; агне, Анелия; азбука, акордеон, агне, аптека, ален, акъл, атлет, ало, анекдот; агне, Ани; азбука, акула, агне, акордеон; мама, аз; аптека, азбука, амеба, агне, асоциация, аз; агне, авокадо, ананас; азбука, агънце; азбука, Аристотел, Али Баба, Аспарух, алгебра, Америка; ангел, аз; първоначало, сътворение, аз; лекарски преглед на болно гърло; аз; автомобил; зъболекар; изненада; агне, аз, алкохол; широта, планина, дълбочина; агне, триъгълник, апетит; ансамбъл, акордеон, азбука, агне; изненада; автобус; аз; агне; агне; голям; аз, ангел; аз; аз.

Б – буква, бунт, буря, буен, банка; бебе, баща, благодат, бедност, болест; бог, брат, баща, баба, болка, битка, бой, бриз; къща; България, българин, богатство, болест; парен локомотив; борба,бременност; буква; бебе, баба; България; бих, бил; битка, болка; бор, бой, бобър, баща; бяло; битка, борба, бесило, босилек; българин, баба, бор; балон, баща; баща, брат; Бисер; бонус; болен, буря; балон, Бог; бъчва, бик; бебе, баща, брат; родна страна; втори; бисер, барабан, бавно; безкрай, букет; бебе, бонбони; Бог, борба, баща; барабан, бонбон, боб, бор, борба, баба, баща, Боряна; дебел, нисък чичко, Бай Ганьо; буря, дърво, пън, корен, кафяво; боза, барабан, борба; борба, Борислав, беглец, балон, коремче, Бог, барабар, баба, боб; бебе, баба, барабан; барабан, Буда, баща, бонбона; Борислав, банан; боб, Борис; бизон, барабан; Борис, барабан, билярд, бомба, бонбон, баритон; барабан, бор, Борко, баба; буква,  боб, буквар, бебе, балон, бреза, брада; барабан, баба, бебе, баща; балон, бъда; боб, бучка, бубулечка, буря, бизон, база, бавачка; брадва, билка,  бански; Бургас; белокос, Бяла, браво; бебе; поглед към Бога, благост; барабан, бира; барабан; близост; бяга; бърза, болест; Бог, болест; бум; бебе, биберон, бъблеме, бъркотия; баба, топлина, уют; барабан; браво, бис, банан;  баба, барабан, барбекю; буквар; букви; болка; барабан;  бързо; балон; бонбон; напред, дебел; бог, битка; балон; бебе; вълна.

В – великан, Варна, вест, величие; вътрешност; вечност; Вавилон; Виолета; верига; в нощта; вино; вяра, вино; вяра; влак; вода, вир; вода, безграничност; вълк; време, величие; вяра, вик, вина, вино; вана, везна, вода, ваза; вокал, водещ, видео; вяра, вирус, виртуоз, венец, вилица; весел, влюбен, вял, вятър, вълшебство; война, врана, вълна, вой, Варна; шума на движещ се автомобил; вода, воля; веда; вяра, вестник, Венеция; вълк, време; врата, вар; веселие; влак, врана, вълк, вълна; вяра; вълк, вода, висок, восък; вълк, вълна, врата; вафла; вечността; вечер, вълк, вълна; Великден; Венеция, вяра; веселяк, възхвала; влак, век; вълк, влача; влак; вилица, тунел; висок, влак; вода, въздух, вълна; вълк, Великден; водя, вода; вана, век, вила; Владимир, вода, ваза; юнак, момък; вятър, дъска, възраст, бръчки, прозорец, черно; Виктор, викторина, вълк; враг, висина, вечност, вярност; стъпка; винаги; вълк; влак, вила; вълк, вълна; вилица, вила, Венета, венеди; влак; воденица, вилица, Веска, Венко, виолетов, венец, въздух, възглавница; Ваньо, вар, вир; вълк, вретено, вода, велосипед, война, везна; вода, вино, ваза; внимание; вино, вяра, вечер, ветрило, венец, виза; влак, врабче; вар.

Г – гном, гнил, газ, глава, горен; гъдел, гуша, гълъб, гъска, господар; гара, герой, гора, гъска, гълъб; гъба; гурбет, гордост, грозота; детско гугукане; гара; Георги (земеделец, създател); гама, грах; град, гнездо, гълъб; гордост; гара, габърче, гърло; гълъб; гора, гвоздей, гилдия, говедо; гвоздей, галон; гарван; Господ Бог; Гергана, градина; гръм; гълъб, мир; глас, Господ; гъба, гума, гръм; гълъб, гайда; змия, Георги, гъба; гъба, ченгелче; гнездо, уют, гъба; град; гоня, галоп; ъгъл, гама, гара; гара, гама, гребен; порой, кал, наводнение; маса, мрежа, мост, пътуване, камион; горя, гоня, гора, гордост, град, глезотия; път, клюн; гъбка, гарван; гъска, грозде, град; гърне, гърло, гълъб; гален, гума, Георги; греда; гърне, гнездо, Гергана, гергина, геран, гълъб, гарван, гален, Георги, гълъб; Господ, гърне, гъба, гъска, гвоздей, гердан; гара, гарван, гост; гълъб; гъба, глас, герой, Гошо, гладиола, гълъб, Габрово; герой; гугукане; безкрайност, гъба; градушка; гледка; нагоре; гадост; гръм; гукане; глагол, глаголица; гад, гъска, гъсеница, грозде, гордост, гора; гъба; грозд, греда, герой; кавга; гъбка; грешка; гъбка, гълъб; гълъб, година, градеж; грижа, голямо; гали.

Д – дневник, диня, динозавър, душа, дух; дете, далекоглед, доверие, дарба, добрина, даденост; дере, дойка, десет, дълг, дебелина, дискотека; дъб, дърво, детелина, лъв, черешки; дърво, държава, дума, далечина, ден; блато; дете; друм; дете, дама, доброта, домат; дете; диня, дар; доверие, двери; дама, домат; давам; дърво, диня, доклад, дъска; диня, дейност; дърво, дрян; дете; диня; достолепен, дърво; дарба, другар; дим, дъб; диня, динозавър; моето дете; дърво; дом; дядо, дом; дом, топлина, обич, радост; дете, дом; ден, жена, съвършенство, дух; дом, диня, джоб, код; Диляна, дърво, диня, диван; клюкарка, дебела жена; чадър, грижи, дъжд, нещо ново, начало; дете, ден, дама, давам; дракон, дупка, дърво; човек; дърво, дете; домат, дама; дърво; дърво, дънер,диня; дъб; дърво, диня, Данчо; дам, сграда; дюшек, дърво, дъб, дъбрава, Диана, док, дете; дъб, дърво, демокрация, дънер; дядо, дроб, дъска, дърво, дрян, дете; дърво, дядо, дом; дете, дом; дъвка, див, Дима, дренки, дрехи; дете; добрина, долен, дебел, дъжд; огнище, топлина; ден, добро; собственото “аз”; дълголетие; дъбови кори; дете; ад; дърво; дум-дум; думкане; дете, диада; дебела, диня; движения, дъска; дума, дига, диша, дивна, дим; дърво, дом, дрян; ден, доволен; пропаст, дълбочина, страх; диня; дете; дърво; прегърбен старец; дете, дума, дата; дете, доброта; диня.

Е – елен, Еньовден, елха, епоха, епопея; елен, ела, ежедневие, елегантност, естетика; елен, ела, ежедневие, елегантност, естетика; еж, езеро, елегантност; картоф, облак, яйце; енергия, единство, емигрант, елен, едно; слънце; гребен, елен; ек; елен, есен, елексир, емоция, елегантност, Елена; елен; елен, елха; естетика; елф, елен, електрон, еделвайс; езеро, елен, ескимос, ехо, еделвайс, елен, емоция, елен, елха, естетика, есен, елемент, ера, ежедневие; елен, елха; елен, елек; есен; елха, релси; елен, кабел на телефон, енергия, Ежко Бежко, елен; елен, елече; еманципация, елегантност; ела, есен, ехот, елен; елен, ехо, Емил, елха; нежност, ласка, любов; светло, ясно, слънце, дете, оранжево, жълто, цвете; елен, еманципация, една; енигма, екскурзия, ехо; вилица, пейка; език; елен; елха; ежко; едър, ела; елен; елен; еленови рога; Енчо, е; Елена; елен, Елка, елха, ехо; елха, елен, език, е; елен, есен; ела; елен, език, Елена; есен; елха; Ертал; елен, емоция; спокойствие; едно; елен; есен; ели; енергия; съгласие; Еньо, възклицание; Енчо – баща ми; Енчева – Росица, Еньовден; хубавата Елена, единство; елен; елен, елек; ефир; елен, елха; ела, елен; песен, звън; елха; еж; елен; ела; енергия, елексир; езеро, ела; елен.

Ж – жена,  жилка, жужа, жажда, жар; живот, жар, живак, жаба, жартиера, жасмин; желязо, желе, жалба; ножица; живот, желязо, живина, жар, жена; птица; живот, жито; живот; живот, ар; Женя; жаба; жаба, жар; живот; жаба, жираф, жито, жар, живот; жена, жито, жъне; жаба, жилетка; жаба, животно; живот; живот, жена; живак; жаба,  животоспасяващ; живот, живопис; жаба; жаба; жаба, живея; приятелка; жажда; железопътна линия; жар, жаба; живот, съдба, жито; жена, жаба; жарава, жажда; жезъл, желязо; жаба, жаден, живот; бъбривост, глупост; блато, яд, животно, ограда; ограда, кафяво, жена, желание; живот, жажда; солети, пешеходна пътека; живот; жаба; жаба;  жаба, жук, жираф, жена; жаба,  жълт; жаба; съюз на две противоположности; жаба, жена; жаба,  жило, Живка, жар; жаба, жена, жест, жаргон, жабо, житие; жаба, жена, живот, жив; жаба; жито; живот; жажда; жажда; твърдост, стабилност; жаба, жена; квакаща жаба; живот; жега, жегна; жена; живот; желание; жужене; жито; жаргон; жена, жаба; живот, жажда, жизнерадост; жаба; живот, жизнено; жаба, жираф, жизнен; зелен цвят; жаба; жираф; жаба;  жаба; шосе, платно; добър човек с широка душа; живот, жена; живот, жизненост; жаба.

З – знак, закон, зима, закачка; Залмоксис, зеле, зеленина, змия, земя, звън, знание; злато, зеле, зигзаг, зор, зала, заведение; лодка; земя, здраве, зима, зеленина, злато; пчела; заек, зора; змия; зора, Зорница, зима, зелен, звезда, земя, заек, зеле; здраве, замък; земя, змия, зелка, зъби; земя; змия, зодия, зограф, звезда; змия, залив; змия, залив; змия, зюмбюл; здраве, зима, змия, зимен, зла; здравец, здраве; змия, зеле; зеле, земя; съсед, зима, зебра; зима, зло; зима, зелен, отпускане; здраве, зодия; злина, зима; звън, зов, заек, змия; зима, знание, заведение, заек; студ, лед, бяло, красота; поляна, чистота, настроение; знаме, знание, змия, здраве; злато, здраве, зелено; птица; звъни; зайче; зеле, зелен; зайо, зайка; заек, звезда; заек, зебра, Златко; заек, зеле; земя, злато; заек, зелка, зебра, злато; зеле, звено, зодия, звезда, зебра, зъб; зайче, зима, зъб; заек, защо; зима; злато; здраве; зима; зелен, зеле; притворност; зима, земя, зло; звън; земя; знойна зима; завист; здраве; звън от нещо; звън от камбана; здравец, здраве; студенина, змия, зло; звучене на пчела; Зарчи – внучето ми; звездите в небето; заек; тройка; звук, зима; зайче, зеле; зима, земя, звук; студенина, страх; зеле; заек; зайче; зима; ограничен; зло, защита; здраве, зов; зима.

И – имот, игла, игра, инак, избор; иглика, искам, игла, искра, искреност, истина; иск, иго; количка; истина, искрен, история, имане; горещо; игла, искра, име; идея; име, имейл, Испания, Италия; игла; игла, има; искам; имане, икона, игла; искам; искра, искрен, иконостас, икона; искра, игла, Индия, икона, игла, игра, импотентен, искрен, истина, история; игла, играе; игла, иглика; собственост; игла; инат, игра; игра, игла, ръкоделие; имен ден; искам, илюзия; игла; Иван, имам, искра; земя, скала, зелена нива; въпроси, напрежение, синьо, кален път; искам, истина; иглика; игра, искреност, истина, икона; иглички; игра; игла; игла; иск, идол; име; Иванка, игла; игла; игла; Иван, Илия, игла, игра; игла, Интер; игла; има, искам; Иван, име; игла; игла; искам, имам; истина; искам; искреност в отношенията; искам; истина; игла; Иван, извор; майка ми, нервен вик – ии...; искам, идеал; игла; илюзия, идея, идва, искра; игла; идея, искра; съпротива; игла; игла; игла; игла; борове; идея, изненада; идеал; игла.

Й – йоника, йод; Йоханесбург, йод, йерархия; йога; скали; Йосиф, йоника; Йотко, Йордан; и (кратко); Йосиф; йоника; йод; йод; Йордания; Йосиф; Йордан, йоника; йоника; Йордан; йод; йероглиф, Йовков, йонизация; йод; йод; дъщеря ми; йо; йод; йод; Йовков, йод; йод; йод, Йордан; йод, Йордан, йерархия; високомерие; поле, хълм. Йод, Йован; Йордания; конец; йод; натрий; йод; йод; Йонета, Йордан; Йовка, пейка, грейка, чай; Йосиф, Йордан; йод, Йордан; йод; Йордан; йод; Йовков; краткост, яснота, точност; Йордан; нещо кратко, бързо отминаващо; продължение; Йордан, йод; мекота, топлота; йод; Йордан Йовков; йод, болница; йод; йод; йод; йод; Йордан; йод; йога; миг; Йордан; йога; ий.

К – куче, коте, крал, камък, китка, красота; куче, котка, криле, къща, клас, колело, китара, кос; колело, кон; книга, красота; красота; коса, кръг, кръст; Клеопатра;  комин; красота, каприз, късмет; кон, копая; кукла, кола, къща; книга, кино, кълн, късмет, камион; коловоз, красота, композиция, кърмачка, колело, камък; камък, Кубрат, крем, колие, кълка, коте, кукла; бонбон; красота; дядо ми; космос, косе; красота, клип, кашкавал, карнавал, коприна, картоф, компютър; кран; колиба; Красимира; котлон; китара; кукла, китара; Кирил; котка; кран, котка, куче; камион, кола, кладенец, конец; катеричка, килим, край, Коледа; кола, кръг, колело, курс, къдрав, козунак, крак; град; кораб; кон; кучка, каса, карта, крила, колет, безгрижие; крокодил; камбана; кон, кана, кино; кон, камък, костелив, кино, кана; костилка, твърдост, воля; чаша, стълби, къща; котка, кокълче, Китай; камък, куриоз, карък; къща, коминочистач, катеричка; колко, къща; клас;  кон; Карлово; клас; кола, кафе; мекота, дълбочина, великодушие; кафе, красота, свежест, усещане за нещо приятно; колело; кал; късмет; късмет; красота; жаба; камък, клокочене; кифла за обяд; кой, климат, география; крава; кръшна, кръг, комик, комин, камина, кръг, кълбо; теснота, фобия; котка, Кирил; колан; колело; кайсия; китка; красота; камък.

Л – любов, лилав, любим, линейка; лимузина, любов, лале, лилаво, люлка, летец, любов, лилия; стъбло; любов, леден, лира, лазарка, лято; любов; лимон, любов; любов, лен; лимон; лале; лист; ливада; любов, лампа, лале, люлка; лице; лале, лепило, лос, лира; любов; ламя, листа; любов; локва; лимон; лале, лимон; лимон, лежа; любов, любов, лале; лале, лак, подпора; любов, лъчезарен, лице; лайка, лале, любов; любов; леха, лен, земя, любов; любов, лале, леля, лилав; майка, жени; мило, любим, сладкиш, плъзгане, леко бебе; линия, лавина, лимон; любов, лъжа, лицемерие; покрив; любов; лале, люляк; лале, лайка; лимон, лош; лимон; лале; лале, ласка; лимон, лисица, лен; лале, люляк, латинка, Лъчо, лак; лепило, лък, луна, лебед, листо, лост, лилия; лимон, кисело, липа, лозе, ловец; любов; лепя, любов; любов, люляк; любов; леля; лимон, любов; пламък, любов; любов, люлка; люлка; лято; любов; любов; любов; любов; любов; лале; любов, ласка, нежност; любов, любим, ласки; любов, нека да не си отива; лайка; любов, люляк, люлее; люляк, любов, ласка; лято, липа, линия; махало, радост; лупа; ламя; лампа; лимон; милост, малодушие; висок с увиснал нос; любов, лирика; лов; лимон.

М – монография, мила, мисъл, мозък; мама, момиче, малък, мечта, мизерия, мързел; мир, майка, море; триъгълник; майка, музика, муза, мисъл, минало; много, мек килим, на който лежа; мама, майка; младост; музика, майка, мелба, Моника; магаре; мир, мия; майка; майка, момиче, мисъл, море, майка; монголец, миньор, мечка, мост; мишка, манеж; майка, милосърдие; мечта; мъж, мечка; мамба; майка, мъдрост; мама, морал; мак, магия; майка, море; мома; море; мама, мила, мъка, момче, мир; момиче, момче, мъж; майка, мога, могъщ; мама; мед; мама, мак, май, море; стабилност, къща; светлина, ласка, нежност; мама, море, меся; мост, мисъл, маска, мизерия, мечта; къща; майка; майка, маймуна; мама; мъж, мощ; мама, мир; мама; майка, море; мама, море; мама, мома, Милка, малка; месо, мъх, Меркурий, мост, мама; мама; море, мараня; мой; мила, милосърдие; мога, мен; метла; майка; момиче; мисъл; свежест,  младост; много; мираж, химера; мога; много; мразя; мечтание; мама; младост; мечка; майка, мъка, молба, мъмрене; мен и моите приятели; мравка, майка; мираж, мир, миг; майка, маса, милувка; миг, мир; любов, нежност, милувки; магаре, мост; мисля; маса, мама; богат турчин с шалвари; майка, мистерия; мама, майчинство, мама.

Н – набор, нимфа, направа, невеста; нощ, ненавист, независимост, нещастие, новина; ненавист, новина, несесер, Несебър, нос, нищо; каруца; носталгия, народ, нещастие, нощ, няма; баща ми; новост, надежда; някога; новина, надежда, нощ; надежда, нос, народ, ново, нос, нимфа, нощ, нос, ножица, номер; някой, нива; надежда; небе; нож, нощ; нещастие; нощен, Нютон; надежда; носорог, ножица; нос, никой; болница; болница; небе; носи, стълба; слънце, смях, сезон; нож; не, нож; нов; Нона, нос, нощ, нива; ограда, облаци, легло, игра, синьо; нощ, небе, никой, някой; нищо, нищета, новина; нощ, небе; Ники, никой; НАТО; нива, нос; Никола; нощ, Николай; небе; неделя, Николай; нож, ножица, нос, Невен; ние, наш, Нонка; Нено, не; Невен, Николай; Николай; ново; небивалица; изненада, учудване; нощ, ние; отричане, забрана за нещо; ние; няма, ням; начало; надежда; отричане; Надя; Никола, отрицание; отрицание, не; ново начало; ножица; някой, никой, някога; нож, ножица, носна кърпа; някой; мост, противопоставеност; ножица, нож; нося; нож; нос; кули; никога, нещо, ново; нищо.

О – обич, обикалям, обновявам, обков; обич, обречен, охлюв, орел, окръжност, овен; отвращение, омраза, обрат, око, очила; хвърчило; обич, очи, отмъщение, огън, остроумие; студено; огън; отива; обич; облак, огън; огън; обича, орел, осанка; огън; око, ос, оръжие, орел; орел, обич; охлюв, омраза; обич; огън; опонент; обичан, объркан; обич, очи; огън; око, охлюв; игра; огън; орех, празно, компания, нула; обич, обширен; облак, обич, омраза; кръговрат, кълбо, съвършенство, огън; орех, опит; орех, олио, огнище; детство, безгрижие; слънце, топлина; кънки, деца, движение, пàра, топло, топло; охлюв, олелия; овал; обич, отговорност, отчаяние; колело, топка; олтар; празно пространство; оса, орел, орех; огледало, кръгче, закръглен; охлюв; охлюв, любов, обич; огледало, обръч; опера, Одеса, око; орел, охлюв, объл, Огнян, огън; орел, око, овес, омлет; орел, охлюв, остров; общо, обич; орех, имената на децата ми започват с нея; пламък; обич; образ, огледало, закръгленост, безобидност; охлюв; оранж; обич; око; омраза, обич, болка; огън; ох, болка; огън, кръг, очи, небе, простор, обреченост, затвореност, въртене в един кръг без изход; кръг, възклицание О!, обич, кръг, брачна халка, огън, кръг, облак, обич; охлюв, орех; облак; обич; земно кълбо, Вселена; орех; огън; охлюв; охлюв; езеро; огън; огъня; объл.

П – проза, презирам, подушвам, пълен; пари, прах, петмез, пъпеш, предимство, паралел, приятел; простак, пени, пещ, пила, пори; въже; поле, помощ, пожар, памет, писмо; вуйчо ми, който ми помага; печка, врата; притча; песен, полет, планета; празник; път, права; пепел, поща, прилеп, пол, пингвин; причастие; подбел, пара, писмо; патка; патка, природа; пепел; плитък; пустиня, пепел; Петя, пророчество, победа; парк, пикник; пепел, пират; песен, пейка; песен, пиво; песен, пчела, радост, трудолюбие; поле, падина; пръст; пан, път, поле; Петър, път, пън, пламък; преграда, препятствие; къща, постройка, маса, дърво, плет; пламък, поле, питки; Петя, пролет, полет, поздрав, почивка; зала; път; Пламенчо; пеперуда, песен; поп; прозорец; песен, Пепа, пия; простор, полет; печка, перде, Пенка, Петър; папа, поле, пикник, Петър; петел, плъх, прелест, поп, пъп, пет; петле, пиано, пиленце, праскова; питам, птица, пиле; пролет, пъпеш; пламък, Пламен; пролет; пие, пиле; плахост; Павел; пролет, цветя, зелени поляни, гори, огласяни от птичи песни; пейки; пристъп, пресен; печалба; рай; пламък; влак; пуф-паф; пламък; пеперуда; петел, пълен с ориз; простор, планина, пролет; печка, петел; пате, питка, пише; петел, прах; пиша, дъщеря ми; пате, път, перо; писмо; пейка; пустота; простота; пътища; пере.

Р – русалка, рисувам, ръка, река; радост, рай, радикал, разбиране, рождение, рак; радост; реи (мачтови), река; бесило; радост, ръка, романтика, роза, рана; мъркаща котка, роза; роса; радост, роза, радио, риба; радост; работа, риба; радост, рак, риба, рана, риза, роза; роса; риба, рог, рогоносец; работа; роза, риба, радост; радост, река; ресурс; радар, радост; радост, Радослава; рак; риба, рис; радост; радост; знание, роза; Росица, радост, рисунка, ручей; радост, Родина; Радослава, раждам; реч, роза, коза; румена, роса, рана, риба; звук, радост, колела на писана каруца; движение; птица; пчела, вятър; радост, роса, рима; роса, роза, рисунка; паркинг; река; риба, рибар; радост, рай; рима, ритъм; Радостина, тигър; разцъфнало цвете; риба, рисунка; Русе, Рим, роми, ръми, риба; рак, риба, рамо, ребро, рагу, ред, рой, рид; роза, работа; радост, рима; руса, Рени; роса; радост; радост; ракия, роса; звънливост, ромон; ръце, растение; радост, щастливо усмихнато светещо лице; радост; реки, ракети, върхове; радост; радост; усещане за натрапчив вкус; радост, щастие; река, бавност, спокойствие; Росица; росата, сутринта; риба; румен, роса, радост; радост; ромон, роса; трептения, живот; риба; радост; риба; радио, рамо; сила, мощ; ръководител, радост; радост; режа.

С – стол, сън, свят, свян, сват, сватба; сила, смелост, съдба, смърт, страх, сребро, синьо, сърп; сила, смях, слънце, сълзи, светлина; слива, стока; съдба, страст, смърт, син, старост; змия; студ, свежест; син; село, списание; слънце; слон; сълза, стрела; сърце, сърна, сълза, слънце, сняг; сълза; стълб, сок, сяра, сено; стол; сила, страх; слънце; сянка, слънце; сътрудник; студен, слънце, семеен; светлина, свещ; стол, спи, сос, слон; сос, сова, сокол; студено, слънце, студ, месец, слънце, смях, сезон; самолет; светоглед, слънчоглед; реч, роза, коза; слон, сол, сом, свила; крив, кривак; пустиня, планина, катерене; слънце, сълза, слава; сълзи, скръб, скука, съжаление, светлина, змия, слънце, Стела, свещ; сладолед; строфа, стойност; слон; Светльо, змия; слон, слънце; стена, стилаж; Соня, син, следва, сол; скок, слон, слаб, сол, сос, стрък, скок; стая, слънце, стол; Силвена, сила; стига, сега, сезон;  стая; Славена; слънчо; стол, седя; срамежливост; сън, слънце; слънце, усмивки; слънце; смел, силен; страст; луна; съскане на змия; змия; страх, самота, сърп; змия; сладур, Славчо – моят син, силен; светлината на слънцето; слон; слон, сияние, синева; слива, слънце; сияние, сила; ужас, светлина; слънце; сила; слънце; слон, сърп; сътрудничество, съществуване; сърпче; сърп.

Т – тен, тест, традиция, тенденция, танц; тухла, тишина, тежест; ток, тарифа, таратор; труд, топлина; тишина; тъга, танц, тъмнина, телевизор; заекване, човек, топло; татко; танц, телевизия; топка,тор; траур; тебешир, театър, трапеза; тишина; трън, тръстика, тел; торба; точка, тишина; труд; темерут; товарен, “Тату”, труд, тръпка, търпение; тигър, топка; тебешир, тор; сестра; турне; навеси, топка; труд, топъл, тъга; топка, телевизор; тъмнина, тъга; тен, тика, товар; татко, тон, трева; килим, постелка; ограничено пространство, кафяво, стая; топка, татко, товар; тъга, тъмнина, топлина; ти; топка; трън; тиква, тъпанар; тишина, татко; топка, татко; трактор; татко; теменуга, трън, тигър, топка; тунел, топка, танц; ти, татко, тук; моя буква, те; торта, труд; тъга, тежко; спъване, наслагване; трън; най-свидното нещо в света; топлота; тъпо, трудно; тежест; аз; тъга, меланхолия, труд; таралеж; бившият ми съпруг Тошо, баскетболист; трептенето на листата; топка; труд, тишина; тухла, труд, тезгях; труд, тишина; отскок, дим, задух; трамвай; тичам; телефон; трактор; труд; тегло; топка.

У – ураган, ум, усилие, успех, ухо; ухо, ужилване, успех, усмивка, усилие; ураган; устни, убождане, участ, участие; футболен мач; ухо; учение; ум, умереност; училище; ура; усмивка; утро; уши, уникален, успех, учение; ужас, украса; удушавам; учебен, улично движение; удоволствие, удовлетворение, уважение; ураган; ухо, ухание; училище; успех; унес, ученик; ухо; училище, улица, умен; университет; утре; урок, усет; учение; учебно, умора, утро; влак, черно; неприятност; уши, улей, умен; угарка, упрек, уют, усмивка; ухо; ум; ухо; ухо, улей; ухо, ухо, недоволство; ухо; уча, учебник, училище; ухо, ум, урок, устрем; училище; буря, виелица,болка; ура; утроба; успех; урок, усет; успех; уста, ум; умора, ухо; уши, изостряне на вниманието; усмивка, ураган; униформа, успех; радост, порицание; грубост; ухо; ум, да се развива; ухо; успех, утеха, успокоение, усет; ухо; уши, украса; ученик, училище; ураган; устни; учител; учени, участ, усещане; ухо.

Ф – фар, фарс, фантом, фурия, фалш; фъстък, фас, феромон, фаянс, филия, фиш; фиданка; фенер; филм, фазан; фантазия, фигура, фарс; комин; фурна; факти; фестивал; Франция, фитнес; футбол; фарс; фар, фанфари; фенер, фигура, фермер; фанфари; факел, футбол; фагот; фланела, фирма; фигура; фар, файтон, фиктивен, федербал, фантазия, фраза, филм, фиде, фреза; трудност; фигура, фар; ръченица, фенер; фазан, красота, филм; фар, фенер, фазан; фар; фар, фигура, формалност; гара, ограда, ураган, черно; фар, фантастично; фар, фарс, фантазия; фигури; факел; фенер, финес, фазан; факел, флигорна; филия,фалшив; флейта, Фехилова, фенер; фазан; фланела, фар, фикус, филадендрон, светофар; фолклор, футбол, флирт, фонтан; фазан; фантазия, мечта; фар; фурна; фантазия; фото; фанта, фас; богобоязън; двойственост; розово фламинго; силен свирещ вятър; филм; фенер; фаза, фалшиво; феникс; нещо фалшиво; силен вятър; фенер; вятър; филийка; фенер, светлина в мрака; фар; фалш, филм; фенер, фабрика; факс, филм; жена, мъка; фар; финал; фар; фенер; двойно, двойник; фигура, фарс; фенер.

Х – хубост, храброст, хала,хитрост; хляб, хилка, хумор, хамстер, хвалба; хубост, хрема, хрян, химикал; хляб; хубост, художник, храна; хора, хора; вряща тенджера, раздухване; хляб; хора, хоро, хоризонт, хумор; хвърчило; хляб, ходя; кръст, хляб; хляб, хаос, хала; хризантема; хасе, хитър, хотел; хартия, хляб; хармония; хаос, хармония; хтоничен; хищен, хамелеон; хубост, храброст; хартия,хляб; хляб, хлад; вяра; хикс; забранено; хикс, хвърчило,храст; хляб, хартия; хала, хвалба; хляб, хора, храм; хляб, хубав, хитър, хоро; шарено, багри на черга, халище; раздвоение, кръстопът; хляб, храна; хляб, хормони, хаос; съчки; хляб; хартия; хляб, Христо; хляб, хора; хан; Христо; Христос; хамбар; хляб, хилав, хилка, Холивуд; хоро, хубост, холера, харем; хоро; хляб, хора, народ; хей; хляб; хляб; хляб; хляб, хубост; примирие; хляб, хора; хвъркащо, хвърчило, птиче; хляб; хижа; хитрост; хляб; хубост; хляб; хляб; хляб; хубав хляб; хляб, никой не е по-голям от хляба; хляб; халюцинация; хляб; хора, хоро; глад, кръстовище, раздухване; хляб; ходя; ходя; хляб; хляб; слятост, заедно, вечност; химия; кръстопът; хляб.

Ц – цвят, цвете, ценност, целувка; цвете, цар, цинцар, царевица, цъфтеж, целувка, цена, цвете; цветя, ценност, цигани, цветове; моето име; цвете; църква; царственост; цвете; царевица, цар; цветя; цветя, целувка, целувка; църква, цвете, цвекло; цапаница; център; цветя, цветове; цар; царевица, царе, циганин, цигулка, цаца; цветя, цвекло; цвят; цвете; цвете, Цанко; църква, отпущане; цвете, целина; цар, цяр; цирк, цяр, цех; цигулка, цървул; малко, миниатюра; птица, звук; цена, Ценка; цигара, царица; цигулка; двете; Цвета; целина; цигулка, циганка; цех; цвете;  църква; цъкам, Цанко, цирк; цирк, царевица; цветя, царевица; цвете; цигулка; целувка; цигара; цвете; цвете; цвете; църка;  усещане за цветност; мишка; църква, цвете, нежност, красота; целувки; цветя, градина; цигулка; цвят, цялост, цирк; цвете; цвете; царевица; цървул; цигулка; цвете; цвете; целувка, ценен; царевица.

Ч – човка, човек, човечност, чуруликам; чар, чучулига, чаша, чудовище, часовник; чадър, чаша; чаша; час, чудя се, чаровност, чарлстон; глухо удряне на камбана; човек; червен, чар, череша; чанта; чай; чай, чаша; часовник, чайник; чадър, чедо, чайка; чадър, чедо, чайка, читалня; чанта, четене, часовник; човечество; човек;  чадър; човек, честен; човек, чужденец; чин; часовник, чакай; чист; чаша; число; часовник, чанта, чиния; чаша, чиния; часовник, четири; чан, чанта, чехъл; часовник, чанта; птица, полет, небосвод; неприятност; чаша, човек, часовник; часовник, чаровник, чар, чистота, чувства; чаша, часовник, чешма; червено; чаша; чаша; чиния, чист; чанта; часовник; църква; чаша, чекмедже, чар, чайка, чай; чаша, чайник, топло; очи, час; чао; чаша; часовник, чаша, чупя; час; чар, красота; часовник; чаша, чиния; чакам; очакване; китаец; часовник; чай черен; часовник – времето минава; часовник, чаша; четене, чистене, човечност; часовник, чиния, чаша; чаша, чиния, чистота; кръг; чаша, чаша; червен; чаша, чанта; чаша, чадър; човечество, чиния.

Ш – шапка, шемет, шега, шантав; шепот, ширина, шум, шише, шетня, Шератон; шествие, шоколад; шамар, шумност, ширина, шосе; вятърът, който се чува в гората; вила, шапка; шуми; шапка, шарен, шейк, шик, шадраван; шапка; шал, шия; шушукам, шикалкавя; шарено; шишарка, шише, шимпанзе, шоколад, шапка, шейна, шосе, шаси; шепот; щраус, щастие; шепот; шал; шипка; шум; шоколад, шепот; шал, шоко; шило; шише; шишарка; шише, шикалка, шишарка; широк, шест, шоп, шрифт, шаран; шейна, шум, шум, шлагер; шест; шал; Шипково; широк; шиш; гора, шума; шал, шега; шумолене; шал, шарен; шепот, шум; шапка, шаран, шинел; машина, работа, прозорец; шише, шия, шофьор; шега, шествие, шал; шал,гребен; широко; шаман, шума, шаблон; шега, шамар; шише, шкембе; шише; шествие; шоколад; шейна; знак за тишина; шило; шега, шайба; ширина, нещо обширно; шашма; шише; шейна, зима; шапка, гребен, шир; шапка, шейна, шал; шепот, шум; простор; шапка; шия; шарен; шише, шум; шадраван; шега; шал.

Щ – щипка, щурм, щур; щедрост, щъркел, щаб, щрудел, щръкнал; щастие, щора; щастие; щастие, щъркел, щанга; отказ; щастие, щъркел; щастие; щедрост; щъркел; щъркел; щастие; щуротия; щъркел, щепсъл; щъркел, щипка, щастлив; щипка, щипалка; щраус, щастие; щастие; щастие; щъркел; щуротия, щраус;  щастие; щипка, щука; щъркел, щипя; щъркел; щъркел; щедрост; щъркел, щастие; щурец; щрака, щъркел; щраус; щъркел, къща, щурец; щъркел, щурец, щур; шев, ръб, копче; щурец, щастие; щипка; щурец; Цветан, цвете, щъркел; щека, щурче; щипка, щора; щъркел, щурец; щурче, щъркел, Щръклево; щъркел, щраус,щрак; щъркел, щурец, музика; щурец, нощ, щъркел; щъркел; щурец; щастие; щипе; щъркел; щъркел; щъркел; щракна; щастие;  щъркел; щъркел; щъркел; щастие, щъркел; щъркел; щастие; щъркел, щраус; щъркел, щампа, заключване на врата; щъркел; щъркел; шарен; шише, шум; шадраван; шега; шал.

Ъ – ъгъл, ъгломер; ъгъл, Ърнест (Хемингуей); чадър; ъгъл, ъгловатост; ъгъл; ъгъл;ъ; ъгъл; ъгъл; ъгъл; ъгъл; ъгъл; ъгъл; Ъруин Шоу; ъгъл; ъгъл; ъгъл; ъгъл; ъгъл; ъгъл; ъгъл; ъгъл; място в стая; ъгъл; ъгъл; ъгъл; ъгъл; ъгъл; ъгъл; ъгъл; ъгъл, смърт; ъгъл; ъгъл, триъгълник; ъгъл; остро; ъгъл, несъвършен; ъгъл; ъгъл; ъгъл, пън, сън; мъгла; ъгъл; ъгъл; ъгъл; ъгъл; ъгъл; ъгъл; ъгъл; ъгъл; ъгъл, нещо свряно някъде; ъгъл; ъгъл; ъгъл; ъгъл; ъгъл; ъгъл; ъгъл; ъгъл; ъгъл.

Ь – клонче, шофьор; мравка; шофьор; миньор; някога; руснак, руска азбука; магьосник; малко.

Ъ, Ь – братя близнаци.

Ю – юбилей, ювелир; ютия, Юпер, ювелир; ютия, юнак, Юда; семейство; юнга, ютия, Юрий; последно стъпало; ютия; юдеи; юг; юли; ютия; ютия; юг; ютия, юнак; ютия, Юда, юзъм; Юпитер; ютия, юфка; ютия; юг; ютия; юбилей, юг, Юда; юдеизъм, ютия, юмрук; юрган; юмрук; ютия; юли; юнак; ютия, Юлка; ютия; юрта; юмрук; ютия, юница; ютия, юфка, уют; ютия, юфка; игра; ютия; ютия; ютия; ютия; ютия, Юлия; юнак, ютия; ютия, дюля, юрган, Юлиян; ютия, юфка, юг; ютия; ютия, юли, дюля; Юлиян; ютия; Юлия; гореща ютия; уют; юрган; ютия; усещане за нещо горещо; ютия; ютия; ютия, юфка; ютия, юг, топлина; ютия; ютия, юбилей; ютия; ютия; ютия; юноша; ютия; юнак; юзда; юли, почивка; ютия.

Я – ягода, ярост, яд, ям, ядро; ябълка, ястреб, ясно; ябълка, яйце, яд, язовир; подарък; яркост, ягуар, Ямайка, яхния, ям; като Яна, като звън; ябълка; ято; ягода, Япония, ябълка; ябълка; ябълка, ябълка, язовец; ябълка, ябълка, ябълка, яма, ярост; ясен, явор, Янислав, ягода, ябълка; ябълка, ярост; ягода; ябълка; ям,  ябълка; ябълка, ярост, яд, як; ягода, ябълка, яке; ябълка, ясла; ябълка; Явор; ягода, край; ягода; ябълка, ярост, ярем; ябълка, ягода; ябълка, яма; ярем, явор, сяра; ябълка, Яна, ярем,  яре; ябълка,  ям, ягода, ясен; ярост, ягода, ябълка, якост; ястреб; ябълка; ябълка, Янка; ябълка, ясен; ябълка; ябълка; ябълка, Япония; ябълка, ям, яребица;  ябълка, ярост, ясен, Якоб; ябълка, ясен; ям, ябълка; яка, ябълка, ягода; ядене; ябълка, ягода; ябълка; ябълка – сочна, червена; смок, ярък, ясен; ям; усещане за плодове; учудване; ябълка; ям, ябълка; ябълка, имена на дървета; ябълка; ябълка, ягода; ябълка, ягода; ябълка; сладост, приятен вкус; ягода; ябълка; ябълка; ябълка; Явор; ядове; ябълка, обичайте се.


 

 [1] Индивидуалните асоциативни реакции са отделени една от друга с точка и запетая (;).

[2] Термините асоциация, асоциативна реакция, словесна асоциация, словесна реакция и реакция са използвани като синоними на дума-реакция. На отделни места в текста някои от посочените терминологични названия са употребени като хипероними по отношение на термина дума-реакция.

[3] По-подробно за асоциативно-вербалната мрежа вж. Караулов Ю.Н. Ассоциативная грамматика русского  языка. М., 1993, с. 245 и сл.

[4] Вълчев Й. Цар Симеон. Хроника. С., 1984, с. 107 и сл.

[5] За Аз-а като вградено ядро на личността вж. Минчев Б. Проблеми на общата психология. С., 1998, с. 148 – 149.

[6] Бояджиев Т., Куцаров Ив., Пенчев Й. Съвременен български език. Фонетика. Лексикология. Словообразуване. Морфология. Синтаксис. С., 1998, с. 319.

[7] Цифрата в скоби посочва честотата, с която се среща съответната асоциация.

[8] Нинов Б. Визуалният човек. Визуалното мислене и трансформациите на духа. С., 1999, с. 157.

[9] Динеков П., Куев К., Петканова Д. Христоматия по старобългарска литература. С., 1967, с. 100.

[10] Купър Дж. К. Илюстрована енциклопедия на традиционните символи. С., 1993, с. 11–12.

[11] Петров Др. Превъплъщенията на вълка-пазител. С., 2001.

[12] Купър Дж. К. Цит. съч., с. 50.

[13] Купър Дж. К. Цит. съч., с. 58.

[14] Българска митология. Енциклопедичен речник. Съставител Анани Стойнев. С., 1994, с. 111.