Проф. д-р Върбан Вътов

 

Професионална автобиография

 

 

 

1. Професионални квалификации:

• 1966 г.: завършил българска филология в Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

• 1977 г.: защитил докторска дисертация на тема “Лексико-семантическа и фонетическа характеристика на звукоподражателните думи в българския език”.

 

2. Професионално развитие:

• 2004 – наст. – професор в Катедрата по съвременен български език към Филологически факултет на ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”

• 1986 г. – 2003 г. – доцент в Катедрата по съвременен български език; хабили­та­ци­онен труд: “Езикът на Софрониевите ръкописни съчинения”;

• 1979 – 1986 г.. – главен асистент;

• 1977 – 1979 г. – старши асистент;

• 1975 – 1977 г. – асистент;

• 1972 – 1975 г. – преподавател в Институт за детски учителки гр. Враца;

• 1969 – 1975 г. – учител в Техникум по облекло гр. Враца;

• 1966 – 1969 г. – учител в Икономически техникум с. Бутан, Врачанско.

 

• 1987 – 1990 г. – декан  на Филологическия факултет;

• 1997 – 2004 г. – ръководител на Катедрата по съвременен български език;

• 2001 – 2002 г. – директор на Педагогически колеж гр. Враца.

• 1987 – 2004 г.– член на Факултетски съвет към Филологическия факултет.

• 1987 – 1989 г. – член на Факултетския съвет на Факултета за изобразителни изкуства.

• 1987 – 2004 г. – член на Академичния съвет на ВТУ.

 

3. Специализации и научни командировки в чужбина:

• 1975 г. – едномесечна специализация по методика на родния език в предучилищната степен в АН СССР – Москва.

• 1981 – 1985 г. – лекторат по български език в Лвовския държавен университет “Ив. Франко” (Украйна).

 

4. Дисциплини, които преподава:

• ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”:

Степен “Бакалавър”: Фонетика на съвременния български език; Лек­си­кология на съвременния български език; История на новобъл­гарския книжовен език; Българска граматика.

Степен “Магистър”: Лексика и фразеология на българската раз­го­ворна реч;

• Русенски университетАнгел Кънчевн”:

Степен “Бакалавър”:  Фонетика на съвременния български език.

• Водени лекционни курсове в Лвовския държавен университет “Ив. Франко” (Украйна):

Фонетика на съвременния български език; Лексикология на съвременния български език; История на новобъл­гарския книжовен език; Морфология на съвременния български език; Синтаксис на съвременния български език; Диалектология на български език; Историческа грама­тика на българския език.

Краковски университет, Полша: цикъл лекции по История на новобъл­гар­ския книжовен език.