Публикации

на проф. д-р Върбан Вътов

 

 

 

Списък на публикациите по видове

 

І. Монографии

 

¨      Строители и строителство на новобългарския книжо­вен език. В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Мето­дий”, Библиотека Филология № 13,  В. Търново, 2002, 271 с.

 

¨      Езикът на Софроний Врачански. Faber. В. Търново, 2001, 232 с.

 

 

ІІ. Университетски учебници

 

¨      Фонетика и фонология на българския език. Универ­ситет­ско изд. “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2002, 380 с.

 

¨      Лексикология на българския език (Лексемика. Оно­мас­тика. Фразеология. Лексикография). В.Търново, 1998, 424 с.

 

¨      Фонетика и лексикология на българския език. В. Тър­ново, 1995, 480 с.

 

¨      Общ курс по съвременен български език. Ч. II. Лекси­ко­логия и фразеология. В.Търново, 1993, 246 с.

 

¨      Общ курс по съвременен български език. Ч. I. Фонети­ка. Гра­­фика и правопис. Морфемика. Словообразуване. В. Търново. 1992, 237 с.

 

ІІІ. Речници, енциклопедии

 

¨      Библията в езика ни. Речник на фразеологизмите с биб­лейски произход. В. Търново, Слово, 2002, с.537.

 

¨      Учебен полилексикон. Малък синонимен речник на бъл­гар­ския език. В. Търново, 1999, 429 с. (ІІ изд. 1999).

 

¨      Учебен полилексикон. Малък фразеологичен реч­ник на българския език, В.Търново, 1997, 186 с. (ІІ изд. 1999).

 

¨      Общ предговор към Учебния полилексикон и Въве­де­ние в бъл­гарската лексикография. – В: Ив. Харалампиев, Учебен полилек­си­кон. Ма­лък етимологичен речник на българския език, В.Търново, 1997 (ІІ изд. 1999), с. 5 - 6 и 7 - 37.

 

¨      Енциклопедия на съвременния български книжовен език. Съставители проф. Р. Русинов и проф. Станьо Георгиев, ИПК “Свети Ев­ти­­мий Пат­риарх Търновски“, В. Търново”, 2000, 583 с. (Авторство на 60 статии по фоне­тика, морфемика, словообразуване, лекси­ко­логия, морфоло­гия, история на ново­бъл­гарския книжовен език:

• Абревиатура – с. 8 - 9;

• Абревиация – с. 9;

• Адвербиализация – с. 10 - 11;

• Адиективация – с. 11;

• Активен речник – с. 11 - 12;

• Артикулационна база на българския книжовен език – с. 21 - 23;

• Афикс – с. 25 - 26;

• Афиксация – с. 26 - 28;

• Афиксоид – с. 28;

• Десуфиксация – с. 104;

• Домашна лексика – с.11 - 112;

• Звукоподражателни думи – с. 141 - 143;

• Интерфикс – с. 160;

• Каламбур – с. 168;

• Калка – с. 169;

• Калкиране – с. 169

• Книжовен език – с. 171 - 173;

• Композиция – с. 179 - 180;

• Комфикс – с. 180;

• Конверсия – с. 180 - 181;

• Корен – с. 183 - 184;

• Лексико-семантическо словообразуване –с. 198;

• Международна лексика – с. 207 - 208;

• Морф – с. 233 - 234;

• Морфема – с. 234 - 235;

• Морфемика – с. 235;

• Морфемна структура на думата – с. 235 - 237;

• Морфолого-синтактическо словообразуване (Транспозиция) – с. 241;

• Морфонология -  с. 241 - 242;

• Мотивираща единица – с. 242 - 243;

• Новобългарски език – с. 263 - 265;

• Новобългарски книжовен език – с. 265 - 267;

• Определителен член – с. 285 - 286;

• Основа на думата – с. 288;

• Пароними – с. 299;

• Пасивен речник – с. 299 - 301;

• Перифраза – с. 303;

• Постфикс – с. 332 - 333;

• Правописен въпрос – с. 334 - 339;

• Префикс – с. 354;

• Пуризъм – с. 370 - 371;

• Речников състав на българския език – с. 392 - 393;

• Синапсий – с. 423;

• Системност на лексиката – с. 434 - 436;

• Словообразуване – с. 443 - 445;

• Словообразувателен начин – с. 445;

• Словообразувателна система – с. 445 - 448;

• Словообразувателна структура на думата – с. 448 - 449;

• Словообразувателно гнездо – с. 449;

• Словообразуващ формант – с. 450;

• Суплетивизъм – с. 488 - 489;

• Суфикс – с. 489 - 490;

• Съвременен български език – с. 490;

53 Съвременен български книжовен език – с. 491;

• Съвременна българска графика – с. 492 - 494;

• Темафикс – с. 505 - 506;

• Терминологична лексика – с. 507 - 508;

• Универбиране (Универбизация) – с. 516 - 517;

• Флексия – с. 523 - 524;

• Чужди думи – с. 556 - 558;

• Български граматики – с. 570 - 573).

 

ІV. Учебно-помощна литература

 

¨      Фонетика и лексикология. Съвременен български ез­ик: задачи и текстове за упражнения. 4. - 7. клас. (Малка учени­ческа биб­ли­оте­ка), В.Търново, 1993, 94 с.

 

¨      Методичнi вказiвки з вивчения болгарськоi мови (мор­­фо­логii) для студентiв фiлологiчного  факультету. Львiв, ЛДУ, 1985, 12 с. (В съавторство с Н.Ярмолюк).

 

¨      Методичнi вказiвки з сучаснеi болгарськоi лi­тера­турноi мови (фонетика) для студентiв фiлологiчного факультету (украiн­ського та росiiського вiддiления), Львiв, ЛДУ, 1982, 12 с. (В съавторство с Н. Ярмолюк).              

 

¨      История на новобългарския книжовен език. Мето­ди­чески указа­ния. Текстове и задачи за упражнения. (В помощ на сту­ден­тите задочници по български език). В.Търново, 1979, 47. (в съавторство с Р. Руси­нов).

 

¨      Меките съгласни фонеми в българския книжовен език и гра­фи­ческите особености на тяхното писмено отбелязване. – В: Прак­тикум по правопис и пунктуация. Сборник. (Съставител Р. Русинов, В. Тър­ново), 1978, с. 31 - 52.

 

¨      Употребата на запетая в простото и сложното из­ре­че­ние. – В: Прак­тикум по правопис и пунктуация. Сборник. (Със­тавител  Р. Русинов), 1978, с.109 - 138.

 

 

V. Научни студии и статии

 

а) В областта на историята на новобългарския книжовен език

 

 

¨      Радетел за “сладкодумна чистобългарска реч”, за “про­­­с­ве­тение и книжнина на българите”. (По повод на 100-годиш­нината от смъртта на д-р Иван Богоров). – Проглас, II, 1993, 1, с.104 - 109.

 

¨      Лингвистически поглед върху езика на възрож­денеца За­харий Круша. – В: Съвременни проблеми на българската езико­ва исто­рия. В.Търново, 1992, с.105 - 113.

 

¨      Към въпроса за мястото на лексиката от чужд произ­ход в Софро­ниевия език. – Труд. на Великотърновския унив. “Св. св. Кирил и Методий”, т. XXVI, кн. 2, В.Търново, 1992, с. 203 - 232.

 

¨      Старо книжовно и новобългарско народно градиво в ези­ка на Софроний Врачански. – Софроний Врачански и пробле­мите на възрож­денската култура. В.Търново, 1990, с. 48 - 55.

 

¨      Езикът на Софроний Врачански. – В: Софроний Вра­чан­­ски. Съчинения. Т. I, С., 1989, с. 336 - 349.

 

¨      Софроний Врачански. Съчинения. Т. I, С., 1989; Т. II, С., 1992. (Съавтор в подбора и обработката на материала).

 

¨      Речник на редките, остарелите и непознатите думи. – В: Софроний Врачански. Съчинения. Т. I, С.,1989, с. 417 - 437.

 

¨      Морфологичният строй на новобългарския кни­жовен език в теоретичните възгледи и в езиковата практика на Гаврил Кръстевич. – Юбилейна научна сесия по случай 25-годишнината на Вели­ко­търновския университет “Кирил и Методий”, Резюмета, т. І. Езико­зна­ние, В. Търново 1988, с. 17-18.

 

¨      Към въпроса за приноса на д-р Васил Берон за ус­трой­­ването на книжовната именна система през втората половина на XIX в. – Славист. проучв., В.Търново, 1988, с. 9 - 12.

 

¨      Ролята на Софроний Врачански в изграждането на но­во­­българ­ския книжовен език. (По случай 250 години от рождението и 175 години от смъртта му). – Бълг.ез., 1988, 5, с. 375 - 382.

 

¨      Наречията в езика на Троянския дамаскин. – Ез. и лит., 1988, 3, с. 26 - 33.

 

¨      Приносът на котленските книжовници в строител­ст­во­то на ново­българския книжовен език. – Втори международен конгрес по българис­тика. Док­лади. Т. 2. С., БАН, 1987, с. 290 - 302.

 

¨      Принос към изследване синтаксиса на сложното из­ре­­­че­­ние и чуж­дата реч в езика на Софрониевите ръкописни съчи­нения. – Труд. на Вели­котърновския унив. “Кирил и Методий”, 1988, т. XXII, кн. 2, (1985 / 1986), С., 1987, с.7-44.

 

¨      Местоименията в преводната повест “Митология Син­типа Фило­софа” от “Втори Видински сборник” на Софроний Врачан­ски. – Труд. на Великотърновския унив. “Кирил и Методий”, 1987, т. XX, кн. 2, С., 1987, с. 43 - 74.

 

¨      Предлозите в езика на Софрониевите ръкописни съчи­­не­ния. – Ез. и лит., 1986, 3, с.11 - 23.

 

¨      Словоредна организация на изречението в Со­фро­ни­евия език. – Бълг. ез., 1986, 1, с. 45 - 52.

 

¨      Езикът на д-р Васил Берон и книжовното устрой­ване на отвлечените съществителни с наставки  -ние и -не  през втората поло­вина на XIX век. – Eз. и лит., 1985, 3, с.96 - 101.

 

¨      Глаголните времена и наклонения в преводната повест “Мито­логия Синтипа Философа” от “Втори Видински сборник” на Соф­ро­ний Вра­чан­ски. – Год. на Соф. унив. “Кл. Охридски”, Фа­култет по сла­вянски фи­ло­логии, № 74, 1985, 1, с. 175 - 185.

 

¨      Възгледите на Гаврил Кръстевич за книжовния език и за неговото правописно устройство. – Бълг. ез., 1984, 4, с.356 - 365.

 

¨      Участието на д-р Васил Берон във фонетико-пра­во­­пис­ното ус­трой­ване на новобългарския книжовен език през втората поло­ви­на на XIX в. (По случай 100 години от рождението му). – Бълг. ез., 1984, 6, с. 530 - 537.

 

¨      Образуване и изразяване на бъдеще време в пре­вод­ната повест “Митология Синтипа Философа” от “Втори Видински сбор­ник” на Софро­ний Врачански. В: Първи международен конгрес по българистика, София, 1981. Доклади. Т. II. Исторически развой на българския език. С., БАН, 1983, с. 423 - 433.

 

¨      Морфологiчнi особливостi iменникiв у переклад­нii по­вiстi “Мiфологiя Синтипа Фiлософа” в “Другого Вiдин­ського збiр­ника” Соф­ронiя Врачанського. – Проблемы  словiя­но­знавства, Львiв, 24, 1983, с. 95 - 103.

 

¨      Приносът на д-р Васил Берон за нормативното из­граж­­­дане на книжовната морфологична система. – Юбилеен сборник. 20 г. Велико­тър­нов­ски университет. 1963 - 1983. Кн.1, В.Тър­ново, 1983, с. 82 - 93.

 

¨      Езикът на Сава Доброплодни в преводното съчи­нение “Иги­о­но­мия”. Ез. и лит., 1982, 3, с. 82 - 96.

 

¨      Гаврил Кръстевич и актуалните фонетични въпро­си на кни­жов­­ноези­ковото строителство у нас в средата на XIX в. – Ез. и лит., 1982, 5, с. 73 - 80.

 

б) В областта на фонетика на съвременния български книжовен език

 

¨      Информативност на гласните във фонемната стру­ктура на звуко­подражателните думи. – В: Лингвистични студии, В. Тър­ново, 1994, с.117 - 124.

¨      Организация на сричката при едносричните съ­щест­ви­телни име­на в българския език. – В: 40 години соци­алистическа ре­во­люция в България. В.Търново, 1985, с.33 - 45.

 

¨      Черти от фонетичната и фонетико-семантичната ха­рак­­­те­ристика на едносричните звукоподражателни думи в българ­ския език. – Трудове на Великотърновския университет “Кирил и Ме­то­дий”, Филологи­чес­ки факултет, т. XV, 2, год.1980. Езикозна­ние. С. 1980, с. 51 - 84.

 

¨      Удвоения в структурата на българските изобрази­телни думи. – Ез. и лит., 1977, 1, с. 5 - 46.

 

¨      Фонетико-семантическа характеристика на четири­фо­нем­ните едно­срични звукоподражателни думи. –  Аспирантски сбор­ник, кн. IV, св. 2. Ези­ко­знание, В.Търново, 1977, с.35 - 43.

 

 

в) В областта на лексикологията и фразеологията на съвремен­ния български книжовен език

 

¨      Към въпроса за българските разговорни фразеологизми, мотивирани от жестове. – В: Проблеми на българската разговорна реч. Кн. VІ. В. Търново, 2004, с.75-84.

 

¨      Старобългарските корени на фразеологизми с компо­нент “глава”. – В: Състояние и проблеми на българската ономастика. Кн. 6. Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2002, с. 56-67.

 

¨      За един фразеологизиран образ в българския език. – В: Отго­ворността пред езика. Summa cum pietate Studia Litterarum. Универ­ситет­ско издателство “Епископ Константин Преславски”, Шумен, 2001, с. 214 - 224.

 

¨      Езикова старина в българската фразеология. В: Из­следвания по български език. Сборник с материали от нацио­нал­ната конфе­рен­ция, посветена на член-кореспондент, проф. д-р Любомир Андрейчин по случай 85 години от рождението му, 20 го­дини от смъртта му и 50 години от неговата “Основна бъл­гарска граматика”, В.Търново, 30 - 31 март, 1995, В. Търново, Университетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Тър­ново, 2001, с. 311 - 319.

 

¨      Старобългарските корени на фразеологизми с ком­по­нент “сърце”.  – В: Езиковедски изследвания. В памет на проф. Русин Руси­нов (1930 – 1998). Faber. Â. Òúðíîâî, 2001, ñ. 325 - 341.

 

¨      Фразеологизми с библейски първоизточник в българ­ския език. – В: Лингвистика на литературния текст и теория на литера­турата. Между­народна научна конференция 23 – 25 октомври 1998 г. в памет на доцент Христо Тодоров. В. Търново, 2000, с. 286 - 294.

 

¨      Реликтема на в разговорната реч. – В: Проблеми на българската разговорна реч. Т. III, В. Търново, 1996, с. 34 - 45.

 

¨      До питания про так званi вигуковi дiеслова. – Про­блемы сло­в’я­­нознавства. Львiв, 1985, 31, с. 56 - 60.

 

¨      Лингвистическа природа и речеви функции на зву­ко­­­под­ра­жателните думи в българския език. – Ез. и лит. , 1980, 3, с. 84 - 94.

 

¨      Лексикални явления и семантични процеси в сфе­рата на бъл­гарските звукоподражателни думи. – Славистични проуч­вания. Сбор­ник в чест на VIII международен славистичен конгрес, В. Тър­ново, 1978, с. 9-20.

 

¨      Постиженията на съветското езикознание в изслед­ва­не­то на зву­коподражателната лексика. – В: Октомври и съв­ремен­ността. До­клади от юби­лейната научна сесия, 25. X. 1977, В.Търново, 1978, с. 435 - 446.

 

¨      Специфика на изобразителните (звукоподражател­ните) думи като структурни елементи на езиковата система. – Аспи­рантски сборник, кн. III, св. 2. Езикознание, В. Търново, 1976, с.17 - 28.

 

¨      Многозначността на думите - богатство на езика. - Предуч. възп., 1975, 7 - 8, с. 24 - 31.

 

¨      Цветната дъга на нашата реч - синонимите. – Предуч. възп., 1975, 1, с.1 - 7.

 

 

г) В областта на синтаксиса и стилистиката на съвременния български книжовен език

 

¨      Идейно-образен и езиков свят на една Яворова пое­тична творба. – В: Сборник в чест на проф. д-р Ангел Давидов. В. Търново, 2004, с.298-305.

 

¨      Езикови проуки” и “докази” на проф. Беньо Цонев за “благозвучие” на българската книжовна реч. – В: Трудове на Велико­тър­новския университет “Св. св. Кирил и Методий”, Филологически факултет, т. 33, кн. 2, 1977 г., В. Търново, 2002.

 

¨      Етюд върху поетическата фоника на българските симво­листи. – Трудове на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”. Фило­логически факултет, т. 31, кн. 2. Езикознание. 1995, Уни­вер­ситетско издателство “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2001, с.77 - 90.

 

¨      Към въпроса за синтактичните функции на звуко­под­ра­жа­телните думи в разговорната реч. – В: Проблеми на българската разговорна реч. Кн. V, В. Търново, 2001, с. 38 – 46.

 

¨      Светозрение, език и поетика на българските си­мво­лис­ти (П. К. Яворов, Т. Траянов, Д. Дебелянов, Н. Лилиев, Хр. Ясен­ов).   – В: Май­сто­ри  на българ­ското художествено слово. (В по­мощ на об­уче­нието по български език и литература).  Х клас,   София - В. Търново, 1995, с. 272 - 298.

 

¨      Стилно-езикови особености на “Житие и страда­ния греш­наго Софрония” – В: Майстори на българското художествено сло­­во. (В помощ на обучението по български език и лите­ра­тура). IХ клас, София -–В.Търново, 1995, с.13 -–42.

 

¨      Към езиково-стилистичните особености на народния юнаш­ки епос. – В: Филологически сборник. В памет на проф. д-р Георги Димов (1918 - 1994), В. Търново, 1995, с. 274 - 283.

 

¨      Щрихи към философско-естетическите отгласи на френ­ския символизъм върху поетическия език на българските сим­волисти. – В: La langue et la litterdture Frencaises dans la civilisation mondiale, V.Tirnovo, 1994, р. 143 – 152.

 

¨      Средства за изразяване на отрицание в българс­кия език в съпоставка с руски и украински. – В: Лингвистични студии, В. Тър­но­во, 1994, с. 203 - 214.

 

¨      По някои стилно-езикови особености на “Житие и стра­да­ния грешнаго Софрония”. – Палеославистика и епиграфика. В памет на проф. Иван Гълъбов. В.Търново, 1988, с. 49 - 54.

 

¨      По въпроса за отрицателните изречения в бъл­гарския език. – Ез. и лит., 1987, 5, с. 68 - 79.

 

¨      Начини за предаване на чужда (персонажна) реч в ху­­дожественото повествование (върху материал от романа “Пътят към Со­фия” на Ст. Ди­чев). – Трудове на ВТУ, т. XVII, 1982, кн. 2, с.35 - 64.

 

¨      Своеобразие в светозрението и в поетическата лекси­ка на бъл­гарските символисти. – В: Въпроси на съвременния бъл­гар­­ски книжовен език. В. Търново, 1980, с. 111-130.

 

¨      Пряката реч в романа на Ст. Дичев “Пътят към Со­фия”. – Ез. и лит., 1979, 4, с.12 - 20.

 

¨      Стилно-езиково своеобразие на Разцветниковите дет­ски творби. – Ез. и лит., 1979, 2, с. 62 - 80.

 

 

д) Правопис, правоговор и други проблеми

 

¨      Меките съгласни фонеми в българския език като изго­во­рен, пра­во­говорен, графичен и правописен проблем. –  В: Проблеми на българския пра­вопис и правоговор. (Материали от Национална на­уч­на кон­ференция, проведена на 30 и 31 октомври 1997 г. във Ве­лико Търново). Унив. изд. “Св. св. Кирил и Методий”, В. Търново, 2001, с. 41 - 50.

 

¨      Професор Русин Русинов (12. ІІ. 1930 – 22. ХІІ. 1989) – В: Езиковедски изследвания. В памет на проф. Русин Русинов (1930 – 1998). Faber. В. Търново, 2001, с. 19 - 32.

 

¨      Цветана Карастойчева на шейсет години. – Съпоста­вител­но езико­знание, г. ХХІV, 1999, кн. 4. с. 143 - 146.

 

¨      Пълноводието на един творчески живот. (По слу­чай 65 годиш­нината на проф. Русин Русинов). –  Проглас, IV, 1995, 1, с. 102 - 114.

 

¨      Двадесет и пет години езиковедски изследвания във Фило­ло­гическия факултет та ВТУ “Кирил и Методий”. – В: Труд. на Велико­търновския унив., “Св.св. Кирил и Методий”, т. XXIV, кн. 2, В. Търново, 1992, с. 7 - 24.

 

¨      По въпроса за правописа и изговора на деноми­натив­ното прила­гателни от съществителното периферия. – Бълг. ез., 1980, 4, с. 369 - 371.