Препоръчваме Ви да се запознаете с представените в pdf-формат текстове на Въведението и на Речника.

За коректното прочитане на гръцките текстове в htm-формат Ви е необходим шрифт TmsGk Old

 

БИБЛИЯТА В ЕЗИКА НИ. РЕЧНИК НА ФРАЗЕОЛОГИЗМИТЕ С БИБЛЕЙСКИ ПРОИЗХОД

В. Търново, Слово, 2002

 

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Въведение: Фразеологичната система на българския език (htm / pdf)

1.Универсални признаци на фразеологизмите

2. Националноезикови признаци на фраземата

3. Въпросът за характера на фраземното значение

4. Фраземният състав на българския език откъм произход

5.Възникване и източници на фраземи

6. Старобългарското фразеологично наследство в българския език

7. Характер на предлагания речник

 

РЕЧНИК (htm / pdf)

 

Показател на гнездовите компоненти

Азбучник на библейските фразеологизми

Азбучен справочник на регистрираните във фразеологичните речници фразеологизми