ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

 

 

 

 

ПРОГЛАС

 

 

 

 

 

Списание Проглас се издава от Филологическия факултет при Великотърновския университет Св. св. Кирил и Методий

и излиза 2 пъти в годината.

 

 

 

Редакционна колегия

доц. д-р Пенка Радева главен редактор

доц. д-р Николина Бурнева заместник главен редактор

доц. д-р Елена Налбантова

доц. д-р Лиляна Цонева

доц. д-р Свилен Станчев

доц. д-р Стефан Гърдев

 

 

Адрес на редакцията

5003 Велико Търново, ул. Теодосий Търновски № 2

ВТУ Св. св. Кирил и Методий, Филологически факултет,

каб. 511, тел.: 618-292

e-mail: proglas@gmail.com

 

 

Предпечатна подготовка и печат

Университетско издателство Св. св. Кирил и Методий

 

 

Формат 60х84/16

 

ISSN 0861 7902

caubwdbc