ФРАГМЕНТИ ОТ ЕЗИКОВАТА КАРТИНА ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ВТОРИЧНОТО НАЗОВАВАНЕ

(върху материал от български, руски, чешки, сръбски, английски, френски език и иврит)

 

 

Анотация:

 

Изследователски цели и очаквани резултати от проекта:

Проектът има за цел да бъде направена синхронна съпоставка на семантичната структура на лексикалните единици от определени групи предметна лексика от гледна точка на възможностите за вторично назоваване като процес и резултатите от този процес, закрепени от лексикалните единици, установяване на съществуващите прилики и отлики в лексикалните фрагменти на съпоставяните езици.

Съпоставката се извършва по модела на инвариантната семантична структура на лексикалната единица, принадлежаща на дадена тематична група, разбирана като матрица от типа контейнер на значенията. Предвижда се създаването на многоезичен лексикален корпус, представящ отделните тематични групи предметни имена по единна за всяка група матрица, приемана за еталон при съпоставката в отделните езици. В работата се използва теоретичният модел, разработен от ст.н.с. д-р Палмира Легурска в студията „Анализ на предметните имена в руския и българския език (теоретични проблеми)”. В: Българско езикознание, т. 3, Проблеми на българската лексикология, фразеология и лексикография, с. 89-149. Този модел се прилага върху материал от български, руски, чешки, сръбски, английски и френски език. Частта за иврит се разработва отделно, предвид на особеностите му като език от семито-хамитската група.

Резултатите от разработката са приложими при разработването на изследвания, свързани със семантичната типология на езиците, с изготвянето на двуезични и многоезични речници и чуждоезиковото обучение. Могат да се използват също и при изготвянето на бази данни.

Разработката е първи етап, свързан с основите на съпоставката на предметните имена в изследваните езици. Като втори етап се предвижда разработка и илюстриране на модела за предикатната лексика от отделни групи имена.

Форма на представяне на резултатите:

Предвижда се разработката да бъде във вид на лексикален корпус, представен по матрицата, приета за tertium comparationis, придружена от теоретичната част, пригодена за разпространение в електронен вид.

Членове на работния колектив:

ст.н.с. д-р Палмира Легурска – ръководител

доц. дн Мони Алмалех

доц. д-р Димитър Веселинов – СУ

ст.н.с. д-р Ничка Бечева

н.с. д-р Цветанка Аврамова

н.с. д-р Мария Лилова

 

Всички материали са в pdf-формат.

 

Публикации:

 

П. Легурска. Анализ на предметните имена в руския и българския език (теоретични проблеми)

П. Легурска. Изучаване на националния манталитет върху езиков материал (опит за разширяване на предмета на съпоставителното езикознание)

П. Легурска. Фрагменти от езиковата картина през призмата на вторичното назоваване (основи на научноизследователски проект)

П. Легурска. Съпоставително-типологичен анализ на лексиката в родствени и неродствени езици (каталози на типологичните характеристики на вторичното назоваване)

П. Легурска. Сопоставительно-типологический анализ предметной лексики (на материале болгарского, русского, сербского, чешского, английского и французского языков) – представление научноисследовательского проекта

П. Легурска, Д. Веселинов. Съпоставка на лексикалните картини на света през различни еталони – tertium comparationis

П. Легурска. Основни семантични подходи при дефинирането на предметната лексика

П. Легурска. Полисемията в рамките на структурно-семантичното и когнитивното изследване на лексиката

П. Легурска. Отново по въпроса за универсалиите в областта на полисемията

П. Легурска, Д. Веселинов. Съпоставително-типологичен анализ на полисемията (върху материал от тематичната група "оръдия" в български, руски и френски език)

П. Легурска, Н. Бечева. Съпоставително-типологични аспекти на полисемията при названията на животни (в български, руски и сръбски език)

П. Легурска. Абстрактная семантическая структура слова и ее значение для двуязычной лексикографии

П. Легурска, Д. Веселинов. Вторични значения на лексикалните единици от тематичната група „съдове” в руския, френския и българския език

П. Легурска, Н. Бечева. Проблеми на семантиката на диминутивите в руския, сръбския и българския език и представянето й в двуезичен речник (върху материал от тематичната група названия за части на тялото)

П. Легурска, Н. Бечева. Некоторые проблемы сопоставительно-типологического анализа предметных имен в русском, сербском и болгарском языках

Цв. Аврамова. Přenesené významy lexikálních jednotek z tematické skupinynádobí” v bulharštině, češtině a srbštině

Цв. Аврамова. Проблеми на представянето на названията на растения в речниците (върху съпоставителен материал)

Цв. Аврамова. Райската ябълка” – този костелив орех, или За представянето на съставните названия на растения в тълковен речник (в съпоставителен план)

П. Легурска. За теоретичната основа на проекта “Съпоставително-типологичен анализ на вторичната номинация на предметните имена в български, руски, сръбски, чешки, френски и английски език”

П. Легурска. Преподреждане на матрицата при анализ на полисемията в многоезичното съпоставително изследване

П. Легурска. Ономасиологические каталоги семантических переходов (моделирование полисемии в целях сопоставительно-типологического анализа)

Палмира Легурска, Иво Панчев. За типологията на начините и видовете вторично назоваване на предметната лексика с водещ български език в съпоставка с руски, сръбски, чешки, френски и английски

Палмира Легурска, Ничка Бечева. Вариране на матрицата при анализ на полисемията на предметните имена в многоезично съпоставително изследване

Палмира Легурска, Ничка Бечева. Контрастивно-типолошко карактерисање полисемиjе кроз варирање матрице (на грађи бугарског, руског, српског jезика)

Палмира Легурска. Ономасиологичен каталог на семантичните паралели (върху материал от руски и български език)

 

 

 

Реализация на проекта:

 

Общо представяне на първа и втора част на проекта „Съпоставително-типологичен анализ на лексиката в родствени и неродствени езици (каталози на типологичните характеристики на вторичната номинация на предметните имена)

 

Част I

Проф. дфн Тотка Стоева. Рецензия на разработките по темата “Фрагменти от езиковата картина през призмата на вторичното назоваване”

П. Легурска. Фрагменти от езиковата картина през призмата на вторичното назоваване (върху материал от български, руски, сръбски, чешки, френски, английски език и иврит)

М. Алмалех. Семантизации на светлина, мляко и сняг в Стария завет

П. Легурска. Семантичен речник на типологичните характеристики на вторичното назоваване в български, руски, сръбски, чешки, френски и английски език. Част І. Типология на начините за вторично назоваване в посочените езици

П. Легурска. Съпоставително-типологичен анализ на начините за вторична номинация в руския и българския език

М. Лилова. Съпоставително-типологичен анализ на начините за вторична номинация в английския и българския език

Н. Бечева. Съпоставително-типологичен анализ на начините за вторична номинация в сръбския и българския език

Цв. Аврамова. Съпоставително-типологичен анализ на начините за вторична номинация в чешкия и българския език

Д. Веселинов. Съпоставително-типологичен анализ на начините за вторична номинация във френския и българския език

 

Част II (new)

М. Стаменов. Рецензия на колективния проект на Секцията за съпоставително изследване на български език с други езици

Въведение към Втора част на проекта

П. Легурска. Теоретична основа на проекта

 

Ономасиологичен каталог на семантичните преходи в синхрония (руски – български език) /П. Легурска/

Ономасиологичен каталог на семантичните преходи в синхрония (сръбски – български език) /Н. Бечева/

Ономасиологичен каталог на семантичните преходи в синхрония (чешки – български език) /Цв. Аврамова/

Ономасиологичен каталог на семантичните преходи в синхрония (френски – български език) /Д. Веселинов/

Ономасиологичен каталог на семантичните преходи в синхрония (английски – български език) /М. Лилова/

 

Ономасиологичен каталог на семантичните паралели в синхрония (руски – български език) /П. Легурска/

Ономасиологичен каталог на семантичните паралели в синхрония (сръбски – български език) /Н. Бечева/

Ономасиологичен каталог на семантичните паралели в синхрония (чешки – български език) /Цв. Аврамова/

Ономасиологичен каталог на семантичните паралели в синхрония (френски – български език) /Д. Веселинов/

Ономасиологичен каталог на семантичните паралели в синхрония (английски – български език) /М. Лилова/

 

И. Панчев. Обратен каталог на начините и типовете на вторична номинация с водещ български език, съпоставен с руски, сръбски, чешки, френски и английски език