ПРОГЛАС.
Издание на Филологическия факултет при ВТУ "Св. св. Кирил и Методий"
Главен редактор - доц. д-р Пенка Радева


С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е
кн. 2, 2009 (год. XVIII)


Статии

Пенка Ангелова. Записките на Елиас Канети. Подстъпи към митологичното мислене
Илияна Димитрова. Поетика на всекидневието в разказите на Константин Константинов
Антония Велкова-Гайдаржиева. Иван Мешеков – майсторът интерпретатор
Камен Димитров. Семантични особености на глаголите в среднобългарския превод на словата на авва Доротей (А–М) (pdf)
Татяна Илиева. Неизменяемите части на речта в Книга на пророк Иезекиил по ръкопис F.I.461 oт РНБ – Петербург /І част/ (pdf)
Мирослава Вътова. Представите за пространство в българския език от гледна точка на когнитивния подход
Емилия Недкова. Жаргонните фразеологизми като специфичен поглед на света


Научни съобщения

Иво Братанов. Столб и крест в романа “Мастер и Маргарита” на М. А. Булгаков (pdf)
Румяна Петрова. Някои бележки към културематичния анализ на лингвокултурния концепт wisdom (мъдрост) в The Book of proverbs, King James Bible (Книгата на притчите, Библията на крал Джеймс) (pdf)


Интервю

Във Великотърновския университет дойдох с огромно желание и много надежди (интервю на доц. Мария Ангелова-Атанасова с проф. дфн Людвиг Селимски)


Представяме ви...

Списание „Езиков свят” – Филологически факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски”


Рецензии

Радослав Радев. Храм на посветените
Елена Налбантова. Монография за една самообособяваща се национална наука
Христина Станева. В. Бонджолова. (Не)съществуващи думи: Оказионализмите в медийния текст
Таня Рачева. От формата към коректния изказ
Валентина Бонджолова. Емилия Недкова. Помагало по фразеология на българския език


Хроника

- ХХХІІ Международен летен семинар по български език и култура
- Международна научна конференция „Славянска и балканска ономастика”
- Академичен семинар „Текст и образ – трансформации на европейската литературна класика в киното и театъра”
- Втора международна научна конференция „Балканите – език, история, култура”
- Международна научна конференция „Глаголната система на балканските езици – наследство и неология”
- Семинар по чуждоезиково обучение в системата ИДИАЛ
- Втора национална конференция на Съюза на германистите в България (Велико Търново, 26.-30.Х.2009 г.)
- Национална конференция на докторантския семинар при Филологическия факултет на ВТУ
- Работна среща „Информационните технологии в хуманитаристиката. Създатели и потребители на електронни ресурси”


Годишнини и юбилеи

Проф. дфн Николай Даскалов на 70 години
Доц. д-р Георги Гърдев на 65 години


Присъдени научни степени и звания

- Д-р Илияна Димитрова
- Д-р Магдалена Василева
- Д-р Камен Димитров