Мони Алмалех


Мони Ешуа Алмалех е професор в Нов български университет и в Секция за съпоставително изследване на български език с други езици в Института за български език, БАН. Научните му интереси са в областта на общото и съпоставителното езикознание, хебраистиката, семиотиката и структуралната лингвистика, психолингвистиката и културологията, сравнителното религиознание и др. Доктор на науките от 2005 г. с дисертация "Внушения за цвят в Петокнижието. Върху иврит и български език." – Общо и сравнително езикознание (приложна лингвистика). Професор е от 2007 г. с монографията „Езикова картина на света и вторична номинация на макробяло в Стария завет. Върху иврит, български и други езици” - Общо и сравнително езикознание (приложна лингвистика). Автор е на монографиите: "Семантика и синтаксис" (Универс. изд., София, 1993, 139 с.); "Balkan Folk Colour Language" (Sofia “St. Kliment Ohridski” University Press, Sofia, 1996, 151 p.); "Цветовете в балканския фолклор. Езикът на цветовете" (Универс. изд., София, 1997, 194 с.); "Цвят и слово. Прагматични и психолингвистични аспекти" (Академично издателство “Проф. М. Дринов”, София, 2001, 194 с.); „Корени. Семиотика на цветовете.” (Велес, София, 2006. 175 с.); „Цветът в Петокнижието. Езикова картина на света. Върху иврит, български и други езици” (Унив. изд. „Св. Климент Охридски”. София, 2006. 479 c.); „Езикът на цветовете” („Аскони-издат”, София, 2007. 373 с.). Съавтор и автор на учебни помагала и речници. Носител на престижни награди и номинации. От 1995 г. е член на Българско семиотично дружество – колективен член на Международната асоциация за семиотични изследвания (IASS); от 1995 г. член на “ГРУПА ЦВЯТ – БЪЛГАРИЯ” – Обществено научно дружество, колективен член на Международната асоциация по цвят (AIC); от 1996 г. член на ISAPL – Международна асоциация по приложна психолингвистика; от 1998 член на Съюз на учените – България (СУБ).
m.almalech@nbu.bg; almalech@abv.bg


Всички текстове са в pdf-формат.

Серафимите
Божествен произход на езика и азбуката
Има ли ръжда в Стария завет?
Магарето в Библията
Кога човекът става Адам, а жената - Ева?
Езикът на цветовете (Конференция "Звукът на цвета. Цветът на звука", СУ, юни 2006)
Фатична (контактоустановяваща) функция на "вметнатото да"
Семантизации на светлина, мляко и сняг в Стария завет
Българският език в израелски условия