Сборници

Юбилеен сборник по повод 70-годишнината от рождението на проф. д-р Тодор Ив. Живков

Юбилеен славистичен сборник (pm65 | rtf)
Сборник с доклади от Международната славистична конференция по повод десетгодишния юбилей на специалност Славянска филология в Югозападния университет. Благоевград, 03.-05.12.2004