Гинка Бакърджиева


Гинка Александрова Бакърджиева е завършила специалността славянска филология в СУ "Св. Климент Охридски" (1989). Работи като преподавател по чешки език в ПУ "Паисий Хилендарски" (от 1993). Преобладаващата част от публикациите й са ориентирани към езиковата комуникация. Разработва изследователски проект на тема "Глотометричен анализ на текста" (1998). Защитава дисертация на тема "Вариативност на диалогичния дискурс" (2001). Участвала е в редица научни прояви в страната и чужбина, сътрудничи в издаването на сп. Homo bohemicus. Превела е над 15 чешки филма, както и творби на В. Незвал, Вл. Вачура, Ю. Зейер и др.
ginbak@plovdiv.techno-link.com

Дихотомията диалог/монолог с оглед на опитите за създаване на текстова типология (pdf)
Интегрираност на диалогичния дискурс (pdf)
Лексикални контактови средства (pdf)
Комуникативни функции на частиците в диалогичен и монологичен текст (pdf)
Терминът дискурс (pdf)
Ролята на паузите в езиковата комуникация (pdf)
"Рибата мълчи, зашото знае всичко" (pdf)
Смесване и разединение на съвременните европейски езици (pdf)
Многоезичието като потенциален проблем на обединяваща се Европа (pdf)
Специфика при предаването на собствени имена от/на български и чешки език (pdf)