Живка Колева-Златева


Живка Стефанова Колева-Златева е преподавател във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", катедра "Обща лингвистика и старобългаристика". Доцент по общо и сравнително езикознание. Чете лекции по Увод в езикознанието, Сравнителна граматика на славянските езици и Психолингвистика.
jivka@yahoo.com

Лексикалната диахрония на езика през призмата на детската реч. В. Търново, 2000 (pdf)
Семантична реконструкция (Методологични аспекти). В. Търново, 1998 (pdf)