Владислав Маринов


Владислав Владков Маринов е завършил специалност „Българска филология” във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий". През 2007 г. защитава докторска дисертация, а от 2008 г. е преподавател по съвременен български език във ВТУ. Научните му интереси са в областта на социолингвистиката, диалектологията, ареалната лингвистика и балканското езикознание. Издадени книги: Билингвална интерференция в крайния български северозапад (В. Търново, 2008; текстът, който се предлага тук, е със съкращения, направени от автора, но със запазена оригинална номерация на страниците).
vladi_marinov@abv.bg

Билингвална интерференция в крайния български северозапад (pdf)