Петя Осенова


Петя Осенова е преподавател по съвременен български език във Факултета по славянски филологии на СУ "Св. Климент Охридски". Завършила е специалността славянска филология, профил - чешки език и литература. Защитила е докторат по лингвистика през 1999 г. Научните й интереси са в областта на синтаксиса, морфологията, формалната и корпусната лингвистика. Издадена книга: Семантика и прагматика на българските неопределителни местоимения. СЕМАРШ, София, 2002.
petya@bultreebank.org

Именните фрази в българския език (с оглед на опорната фразова граматика) (pdf)
Петя Осенова, Кирил Симов. Формална граматика на българския език.
A Treebank-Driven Approach to Semantic Lexicons Creation (pdf). В съавторство. Публикувано в: Proceedings of TLT04, Tuebingen, Germany. 2004
An XML Architecture for Shallow and Deep Processing (pdf). В съавторство. Публикувано в: Proceedings of the ESSLLI 2004 Workshop on Combining Shallow and Deep Processing for NLP. 2004. pages 51-60
A Hybrid Strategy for Regular Grammar Parsing (pdf). В съавторство. Публикувано в: Proceedings of LREC 2004, Lisbon, Portugal. 2004. pages 431-434
Именните групи от типа NN в българския език (pdf). Шести национални славистични четения: Славистиката в началото на XXI век. Традиции и очаквания. София, 26-27 април 2002 г.
Making Monolingual Corpora Comparable: a Case Study of Bulgarian and Croatian (pdf). В съавторство. Публикувано в: Proceedings of LREC 2004, Lisbon, Portugal. 2004. pages 1187-1190
Creation of a Tagged Corpus for Less-Processed Languages with CLaRK System (pdf). В съавторство. Публикувано в: Proceedings of SALTMIL Workshop at LREC 2004: First Steps in Language Documentation for Minority Languages, Lisbon, Portugal. 2004. pages 80-83
A Language Resources Infrastructure for Bulgarian (pdf). В съавторство. Публикувано в: Proceedings of LREC 2004, Lisbon, Portugal. 2004. pages 1685-1688
The Bulgarian HPSG Treebank: Specialization of the Annotation Scheme (pdf). В съавторство. Публикувано в: Proc. of The Second Workshop on Treebanks and Linguistic Theories (TLT2003), 14-15 November 2003, Sweden
Practical Annotation Scheme for an HPSG Treebank of Bulgarian (pdf). В съавторство. Публикувано в: Proc. of the 4th International Workshop on Linguistically Interpreteted Corpora (LINC-2003), Budapest, Hungary. 2003
Between chunk ideology and full parsing needs (pdf). В съавторство. Публикувано в: Proceedings of the Shallow Processing of Large Corpora (SProLaC 2003) Workshop, Lancaster, UK. pages: 78-87
Building a Linguistically Interpreted Corpus of Bulgarian: the BulTreeBank (pdf). В съавторство. Публикувано в: Proceedings of LREC 2002, Canary Islands, Spain. 2002. pages 1729-1736
Bulgarian Vocative within HPSG framework (pdf). В съавторство. Публикувано в: Proc. of the 9th International Conference on Head-Driven Phrase Structure Grammar (HPSG), Kyung Hee University, Seoul, South Korea. August 8-9, 2002. pages 94-100
Bulgarian Nominal Chunks and Mapping Strategies for Deeper Syntactic Analyses (pdf). Proc. of The First Workshop on Treebanks and Linguistic Theories (TLT2002), 20th and 21st September 2002, Sozopol, Bulgaria. pages 150-166
Combining the named-entity recognition task and NP chunking strategy for robust pre-processing (pdf). В съавторство. Публикувано в: Proc. of The First Workshop on Treebanks and Linguistic Theories (TLT2002), 20th and 21st September 2002, Sozopol, Bulgaria. pages 167-182
HPSG-based syntactic treebank of Bulgarian (BulTreeBank) (pdf). В съавторство. Публикувано в: "A Rainbow of Corpora: Corpus Linguistics and the Languages of the World", edited by Andrew Wilson, Paul Rayson, and Tony McEnery; Lincom-Europa, Munich 2002. (full version) pages 135-142
On Subject-Verb Agreement in Bulgarian (An HPSG-based account) (pdf). Proc. of the fourth Formal Description of Slavic Languages Conference, Potsdam, Germany, November 2001. (to appear)
Корпус от синтактични описания на българския език - BulTreeBank (pdf | rar). В съавторство. Семинар, СУ "Св. Климент Охридски". София, 28. 01. 2005 г.