Румяна Петрова


Румяна Петрова Стоянова e завършила специалност „Английска филология” с втора специалност „Български език и литература” в Софийски университет „Св. Климент Охридски”. От 1992 г. работи в катедра „Европеистика” в Русенски университет „Ангел Кънчев”. Преподава „Англоезично странознание и културознание” и английски език за напреднали. Специализирала е многократно в страната и в чужбина (1980 г. в София, 1984, 1988, 1993, 1996, 1997, 2001 г. в Англия, 1998 г. в Унгария, 1999 г. в САЩ и др.). През 2000 г. е била преподавател по английски език в Щатския университет на Северна Джорджия в САЩ. През 2006 г. изнася цикъл от лекции по паремиология в този университет. Доктор е по общо и сравнително езикознание от 2006 г. Научните й интереси са в областта на англицистиката, лингвокултурологията, паремиологията и съпоставителното езикознание. Автор е на над 40 публикации (дисертация, монография, учебник, студии, статии, доклади, преводи и др.).
roumyana.petrova@yahoo.com

Текстовете са в pdf формат.

Към лингвокултурното тълкуване на концепта мъдрост в книга "Притчи Соломонови"
Някои бележки към културематичния анализ на лингвокултурния концепт wisdom (мъдрост) в The Book of Proverbs, King James Bible (Книгата на притчите, Библията на крал Джеймс
Teaching English through Englishness or Englishness in English