Марияна Витанова


Марияна Христова Витанова е завършила българска филология в СУ “Св. Климент Охридски” през 1981 г. От 1982 г. е редовна аспирантка в Секцията за българска диалектология и лингвистична география. През 1986 г. защитава докторска дисертация на тема “Говорът на село Еникьой (Кръстополе), Ксантийско”. На работа в Института за български език, БАН от 1986 г. Старши научен сътрудник от 1999 г. (“Наречия за време в българските говори”). Съавтор на “Български диалектен атлас. Обобщаващ том. Встъпителна част” (С., 1988) и “Български диалектен атлас. Обобщаващ том. Част І–ІІІ. Фонетика. Акцентология. Лексика” (С., 2001). Публикации в областта на диалектната фонетика, морфология и лексикология, в областта на етнолингвистиката.
Адрес за кореспонденция: marvit@abv.bg.


Всички текстове са в pdf формат.

За категорията "степен на признака" в българските диалекти
Следи от бройни системи, различни от десетичната
Архаични черти и иновации в диалекта на преселниците от с. Кръстополе (Еникьой), Ксантийско
Неопределителни местоименни форми в българските диалекти
Обобщителните местоимения в българските диалекти
Проблеми при лексикографското представяне на диалектните наречия
Наречия за време в българските диалекти
Названия за баница в българските диалекти в славянски и балкански езиков контекст
Лексикална и словообразувателна репрезентация на концепта труд в българския език
Названия за жилище в българските диалекти