Иво Братанов


Иво Маринов Братанов е роден през 1964 г. в гр. Русе. Завършил е висше образование по българска филология във Висшия педагогически институт в Шумен през 1985 г. През 1997 г. е завършил следдипломна специализация по история на новобългарския книжовен език в ШУ „Епископ Константин Преславски”, а през учебната 1997/1998 г. е специализирал в Русенския университет „Ангел Кънчев”. От 2000 г. е редовен член на Съюза на учените в България. От 01.09.1987 г. досега работи като гимназиален учител по български език и литература. През учебната 1991/1992 г. придобива ІІ клас-квалификация в ИПКУК „Д-р Петър Берон” – Варна, а през 1994 г. му е присъден І клас-квалификация от ЦИУУ при СУ „Св. Климент Охридски”. Научните му интереси са в областта на историята на българския език, съвременния български език, българската литература и есперантологията. Негови лингвистични трудове са публикувани в списанията „Духовна култура” и „Проглас”, в Научните трудове на Русенския университет „Ангел Кънчев”, в Известията на Научния център „Св. Дазий Доростолски” – Силистра, и в различни сборници.
ibratanov@abv.bg

Всички текстове са в pdf-формат.

Филологическа подготовка на Матей Преображенски
Езикът на Матей Преображенски
Печатните книги на Матей Преображенски
Морфологични особености на съществителните имена в езика на Матей Преображенски (Върху материал от сборника "Молебни канони")
Правописни особености на сборника "Молебни канони" на Матей Преображенски
Графични особености на сборника "Молебни канони" на Матей Преображенски
Графични особености на сборника "Приказки или нравоучителни примери" на Матей Преображенски
Морфологични особености на ръкописния сборник на Матей Преображенски (Наречия и междуметия)
Правописни особености на ръкописния сборник на Матей Преображенски (Употреба на някои букви)
Графични особености на ръкописния сборник на Матей Преображенски
Особености на ятовия преглас в ръкописния сборник на Матей Преображенски
Употреба на надредните знаци в книгите на Матей Преображенски

Етимологични бележки
За израза "ни една йота" new
За израза "давам лептата си" new
За израза "трънен венец" new
Произход и значение на израза "вълк в овча кожа" new
"Сиромах Лазар" new
За израза "лобно място"
За израза "геена огнена"
"Алфа и омега"
"Срещу ръжен не се рита"
"Ако някой не иска да работи, не трябва да яде"
Произход и значение на думата "сикер" new
Произход и значение на думата "алилуя"