Димитрина Цонева


Димитрина Игнатова Цонева е завършила ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" през 1972 г. Работи като преподавател в Русенския университет "А. Кънчев" от 1980 г. През 1988 г. защитава докторска дисертация на тема: "Формиране на фонематичен слух у чужденците в начален етап на обучение" . Доцент е от 1992 г. Чете лекционни курсове по дисциплините Фонетика, Увод в езикознанието, Култура на речта, Риторика. Научните й интереси са в областта на езикознанието, социолингвистиката, нормативната и практическа фонология, етнологията. Има над 60 публикации по въпросите на съпоставителното езикознание, на чуждоезиковото обучение, психолингвистиката, фонологията, българския фолклор и етнология.
dtzoneva@ru.acad.bg

За лабиалните съгласни фонеми в българския език (pdf)
Норми за реализация на сонорните съгласни (pdf)
Контрастивен анализ на българската консонантна система с консонантните системи на североизточния турски и североизточния ромски диалект (htm)