Стефан Гърдев


Стефан Георгиев Гърдев е завършил специалност "Българска филология" във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" през 1991 г. През 1996 г. защитава докторска дисертация на тема "Квантификацията в съвременния български език. (Функционално-семантичен анализ)". От 2001 г. е преподавател в катедра "Съвременен български език" на ВТУ. Доцент от 2008 (Съвременен български език. Функционална граматика и лингвокултурология). Интересите му са в областта на съвременната българска граматика (морфология), културология, философия, перспективи на постмодерната хуманитаристика. Член на научната редколегия на сп. "Проглас". Основател и редактор на БЕЛБ.

Числото в реч. Русе, 2000 (zip)
Езикови структури. В. Търново, 2009 (rar)