Диана Иванова


Диана Петрова Иванова е завършила специалност "Българска филология" в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Доктор (1987), доцент (1991), д.ф.н. (2001), професор (2004). Работи като преподавател в Катедрата по български език на Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Преподава по История на новобългарския книжовен език, съвременен български език, води специализирани езиковедски курсове в магистърски програми. Научните й интереси са в областта на историческата лингвистика, теория на книжовните езици, стандартология, социолингвистика, тексто­логия и лингвистика на биб­лейския текст, славянски културни и езикови връзки и др.

Автор е на около 250 публикации, между които 18 книги и учебници:
- Българският периодичен печат и градивните книжов­ ноезикови про­цеси през Bъз­раж­дането. Пловдив, 1994;
- Григор Пърличев и книжовноезиковата ситуация през 60­те - 80­те години на ХIХ век. Пловдив, 1995;
- Езиковите въпроси в българския периодичен печат през Въз­ра­ж­дането. Пловдив, 1998;
- По следите на анонимното авторство в печата през Възраждането. Пловдив, 2000;
- Традиция и при­ем­ственост в новобългарските пре­ води на Евангелието. (Тек­стология и език). Пловдив, 2002;
- Eзикът на Библията. Бъл­гарски синодален превод 1925 г. Плов­див, 2003;
- Култура на деловото общуване. Пловдив 2007 (с вариант на ан­г­лийски: Cul­ture of business communication. Busness corespondence. Plovdiv 2007);
- Недописани страници от историята на българския книжовен език. Славистични ракурси. Пловдив, 2008;
- Тематичен многоезичен речник по туризъм (български, руски, английски, немски, френски език) (колектив с отг. редактор Д. Иванова), Пловдив, 2009;
- И от зазоряването тръгва денят... Изследвания върху приемствеността в развоя на българския книжовен език (в съавторство с Б. Велчева). Пловдив, 2010;
- История на новобългарския книжовен език. (Лекционен курс). Пловдив 2012 и др.

Член на Комисията за славянски книжовни езици към Международния комитет на славистите, член в състава на няколко специализирани научни съвета: СНС по славянско езикознание към ВАК (2007­2010); СНС по славянско езикознание към ПУ "Паисий Хилендарски" (от 2006); СНС по методика на чуждоезиковото обучение към ДЕО – София (1996/97), член на редица национални експертни групи и на експертни комисии: Националната Агенция за оценяване и акредитация; Експертна комисия към Фонд «Научни изследвания», МОМН; Експертна комисия към МОН, Член на Експертна комисия при БАН – Направление Филология и др. За научни постижения е награждавана с грамота на Познанския университет "Адам Мицкевич" (2004); грамота на Съюза на учените в България – клон Пловдив (2008); наградата "Филолог на годината" на Фондация "Пигмалион" (2009).

Южнославянските печатни книги от XVI век и пътят към окончателната църковнославянска езикова кодификация на библейския (евангелски) текст (pdf)