Мария Китова


Мария Димитрова Китова-Василева е преподавател в Нов български университет (департамент „Чужди езици и литератури”), професор доктор на филологическите науки. Научните й интереси са в областта на общото и индоевропейско езикознание, сравнителното и съпоставително езикознание на романските езици, историята на испанския език. Чела е лекции в университетите в Мадрид, Стокхолм, Саламанка, Барселона, Логроньо, Лерида, Валенсия, Луго. Член е на международната Асоциация по история на испанския език, на международната Асоциация на преподавателите по испански език, на Асоциацията на испанистите в България и на Българска асоциация на преподавателите по испански език. Монографии: "Глаголната категория «следходност» и средствата за изразяването й в съвременния български, испански и португалски книжовен език" (С., 1991, 1994); "Морфосинтактични аспекти на българския глагол в съпоставка с глагола в испанския език" (С., 1995, в съавт.); "La categoria de «posterioridad» y su formalizacion en bulgaro y en espanol" (Valencia, 1996); "La «verosimilitud relativa» y su expresion en espanol". (Santiago de Compostela, 2000); "Логико-оценъчната категория “относителна достоверност” и средствата за изразяването й в съвременния испански език" (С., 2005).
mkitova@nbu.bg

Списък на по-важните публикации (pdf)

Прояви на интерес към езика в древността? (htm)
Ритуал, протомит, език, религия – стъпки в процеса на моделиране на човешкото съзнание (pdf)