Николай Желязков


Николай Йорданов Желязков е завършил степен Бакалавър по „Английска филология” и степен Магистър по „Английска филология – лингвистика” в ПУ „Паисий Хилендарски”. През 2004–2006 г. е хоноруван преподавател по практически английски език към катедра „Английска филология” и към Департамента за езикова и специализирана подготовка на чуждестранни студенти в ПУ „Паисий Хилендарски”. От 2007 г. е редовен преподавател по английски език в Университета по хранителни технологии - Пловдив. Член е на Лингвистичен клуб „Проф. Борис Симеонов” към ПУ „Паисий Хилендарски”. Основните му научни интереси са в областта на функционалната граматика, приложната и компютърната лингвистика.
nikolay.zhelyazkov@gmail.com


Фразеологизми със семантичен компонент храна в английския език и преводните им еквиваленти в българския език (в съавт. с Кр. Чакърова)
За някои употреби на сегашно неактуално време в българските и английските печатни медии