Александра Василева


Александра Василева е родена на 22.11.1979 г. в гр. Пазарджик. През 2003 г. завършва магистърска степен по специалността Английска филология (Лингвистика) в ПУ "Паисий Хилендарски". От януари 2004 г. е редовен докторант по Общо езикознание в БАН, Институт за български език. Членува в Лингвистичен клуб "Проф. Борис Симеонов" в ПУ. Научните й интереси са в следните области: общо и сравнително езикознание, социолингвистика, критичен анализ на дискурса, семиотика.
xandravas@yahoo.com

Tense variations in Bulgarian narratives and their translational equivalents in English