Ясена Бозева


Ясена Александрова Бозева е студентка в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски", специалност "Български език и английски език". Член е на Лингвистичния клуб "Проф. Б. Симеонов" от 2004 г. Основните й научни интереси са в областта на морфологията на българския и английския език, теорията на превода и функционалната стилистика.
jassena@mail.bg

Неброимите съществителни имена в българския и английския език (опит за систематизация)