Катина Кузманова


Катина Калинова Кузманова e студентка в IV курс, специалност "Българска филология" във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий".

Класификация на функциите на определителния член при съществителните собствени имена в българския език