Надежда Матеева


Надежда Илиева Матеева е студентка във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", специалност българска филология. Завършила е средно образование в периода 2000-2004 г. във Финансово-стопанска гимназия "Васил Левски" - гр. Добрич, специалност счетоводна отчетност. Интересите й са в областта на лексикологията, синтаксиса, стилистиката на съвременния български книжовен език.

Лексикално и синтактично равнище на езика в есетата на Илия Бешков