Здравко Минчев


Здравко Милчев Минчев е бакалавър по българска филология, член на Лингвистичен клуб "Проф. Борис Симеонов" - гр. Пловдив. Научните му интереси са в областта на съвременната българска граматика (морфология и синтаксис), семиотиката и психолингвистиката.
ukashaka@abv.bg

Още веднъж за зависимостта между "определеност" и "аспектуалност" в структурата на българското изречение (с оглед на кванторната теория)