Светлана Парашкевова


Светлана Димитрова Парашкевова е магистър по българска филология, член на Лингвистичен клуб "Проф. Борис Симеонов" – гр. Пловдив. Научните й интереси са в областта на лингвистиката – общо езикознание, лексикология, стилистика, психолингвистика и др.
svetlana_parashkevova@abv.bg

Функционално-семантична характеристика на сегашното страдателно причастие в научния стил на съвременния български книжовен език