Десислава Тодорова


Десислава Йорданова Тодорова е родена на 18.07.1983 г. в гр. София. Има бакалавърска степен по Българска филология. В момента изучава Славянски филологии с профил чешки език, студентка е и в магистърска програма Лингвистика на Софийски университет “Св. Климент Охридски”. Научните й интереси са в областта на морфологията, синтаксиса и историческата граматика.
desy_to@abv.bg

Употреби на лексемата “един” в Тихонравовския дамаскин (в съпоставка със съвременния български език) (pdf)
Един (една, едно, едни) като показател за референтна неопределеност