Кристина Веселинова


Кристина Веселинова Веселинова е родена на 02.05.1982 г. в гр. Пазарджик. Студентка е в IV курс, по специалността "Български език и френски език" в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски". Член на Лингвистичен клуб "Проф. Борис Симеонов".

Съпоставителен анализ на предлозите и предложните съчетания в българския и френския език