Красимира Алексова


Красимира Славчева Алексова преподава в Катедрата по български език на СУ "Св. Климент Охридски" от 1997. Завършила е специалност "Българска филология" и е специализирала "История и теория на културата" в СУ "Св. Климент Охридски". Преподавала е български език като чужд в Университета за национално и световно стопанство от 1989 до 1997 г., а в периода 2005-2007 г. е била гост-лектор по български език и култура в Провансалския университет в гр. Екс ан Прованс, Франция. От февруари 2005 г. е доцент по български език (морфология и социолингвистика). Научните й интереси са насочени в областта на морфологията, лингвистичната типология, социолингвистиката, социалната психология на езика, разговорната реч, компютърната лингвистика и обучението по български език като чужд. Защитила е дисертация на тема "Езикови процеси в семейството. (Върху материали от столичната езикова ситуация.)" през 1994 г., която е станала основа на книгата й "Езикът и семейството" (София: Интервю прес, 2000 г.). В момента чете курсове по съвременен български език, теория на граматическите опозиции и лингвистична типология. Втората й книга "Адмиративът в съвременния български език" (София: Сема РШ, 2003 г., хабилитационен труд) е посветена на семантиката, граматическия статус, темпоралната парадигма и типологическата характеристика на т.нар. адмиратив в съвременния български език. Автор е на над 80 публикации. Член е на Изпълнителния съвет на Международното социолингвистическо дружество със седалище в гр. София, на Българската асоциация по четене, на Българското дружество за измерване и оценяване в образованието, на асоциация CIPE-Education – La Passerelle и асоциация Provence – Bulgarie.
krasimira_aleksova@yahoo.com

Всички текстове са в pdf формат.

І. Морфология
За един граматически начин за изразяване на изненада в художествения текст
Адмиративът в българската разговорна реч
Значение и граматическа същност на българския адмиратив
Спецификата на адмиративните употреби в трите глаголни лица
Текстът е публикуван в: Материали от Седмата конференция на Факултета по славянски филологии, СУ “Св. Климент Охридски” “Как с думи се правят светове”, 27-28 май 2003 г. (под печат)
Интензификатори, частици, междуметия и фразеологизирани глаголни изрази в изказвания с адмиративни глаголни форми
Епистемична модалност - евиденциалност - адмиратив (htm | pdf)
Отношението модалност - евиденциалност - презумптивност (с оглед и на българския език)
Mirativity in Korean and Bulgarian
Евиденциалността в корейския и в българския език - типологически аспект
Удостоверителен перфект или умозаключителен аорист - от теоретичните основи към преподаването на чужденци
Отново за отношението индикативен перфект - конклузивен аорист (някои теоретични аспекти с оглед и на обучението по български език за чужденци)
Повторителните глаголни употреби в съвременния български език като резултат от интрапарадигматична комбинация на диференциални признаци
Синтагматичната неутрализация на граматическите опозиции като причина за различните състояния, които морфологичната система може да заема (върху материал от темпоралната система на българския език) + Приложение
За отношението омонимия - бипартиципиалност - бидетерминативност в българската глаголна система
За междукатегориалните връзки на морфологичното равнище

ІІ. Социолингвистика и социална психология на езика
За статуса на най-честотните речеви варианти в столичния социум
Езикови атитюди, нормативни статуси и социолингвистични маркери
Йерархията на лингвистичните променливи според стратифициращата им сила
Сравнително изследване на резултатите от няколко метода за установяване на йерархията на социолингвистичните променливи