Стоян Буров


Стоян Панайотов Буров е завършил специалност Българска филология във Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий” през 1976 г., а през 1982 г. защитава дисертация върху степените за сравнение в съвременния български език и придобива научната степен кандидат на филологическите науки. От 1984 г. работи във Великотърновския университет. През 2005 г. му е присъдена научната степен доктор на филологическите науки след успешна защита на дисертационния труд Езикова категоризация на предметността. Граматични класове и категории на съществителното име в съвременния български език. Професор от 2006 г. Неговите основни теоретични приноси са в областта на функционалната граматика, на теорията на семантичното взаимодействие и на теорията на категоризацията. Работи върху въпроси на българската граматика, езиковата култура и лингвистичната прагматика, както и в областта на лексикографията, речниковото дело, на обучението по български език като роден и чужд език. Автор и съавтор на 90 труда – статии, 3 монографии, учебници, речници, помагала и др. Чете лекционни курсове по морфология на съвременния български език, лингвистична прагматика, теория на речевите актове, българска лингвистична историография и др.
burov2006@yahoo.com

Автобиография (pdf)
Списък на публикациите

В споровете за българския правопис има политика и дори заплахи за убийство
(интервю за в. "Янтра ДНЕС", 11.02.2010)

Концептуална и езикова категоризация на предметността в българския език