Маргарита Димитрова


Маргарита Тодорова Димитрова работи в Секцията за съвременен български език на Института за български език при БАН от началото на кариерата си. През 1986 г. защитава дисертация на тема „Категорията преходност/непреходност на глагола в съвременния български книжовен език”. От 2002 год. е старши научен сътрудник ІІ степен. Научните й интереси са свързани с граматиката, езиковата култура, историята на новобългарския книжовен език, обучението по български език в средното училище, тестовото измерване на постиженията на учениците. В много от изследванията си прилага на статистически методи.
m_t_dimitrova@abv.bg


По-важни публикации
Влияние на прагматиката върху морфологичната форма и синтактичните свойства на глагола
За синтактичните и семантичните свойства на една група словообразувателно свързани глаголи
Залог и диатеза в текст
Откриване на смисловите и граматичните връзки в текст (експериментално изследване)
Осъзнати проблеми при книжовноезиковите норми
Местоименията във възрожденския текст: стабилизация на нормата при личните и притежателните местоимения (pdf)
Местоименията във възрожденския текст: стабилизация на нормата при въпросителните и относителните местоимения (pdf)
Минимизацията като универсална прагматична норма на писмената комуникация (pdf)
Енциклопедичният текст през призмата на лингвостатистиката (pdf)
Транскрипция, транслитерация или превод при някои топоними (pdf)
Къде се намира Dzheims Baouchur Blvd., или за транслитерацията на микротопонимите в едно популярно справочно издание (pdf)
Училищното образование и книжовният български език (pdf)