Теодора Куртева


Теодора Куртева Куртева е завършила специалност Българска филология в ПУ "Паисий Хилендарски". Работи като преподавател по съвременен български език във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" от 2006 г., в катедра "Съвременен български език" (доктор 2007 г.). Научните й интереси са в областта на морфологията, синтаксиса, семантиката и стилистиката на съвременния български език. Издадени книги: Синтагматика и семантична функция на глаголните представки в съвременния български език (В. Търново, 2007).
t_kurteva@abv.bg

Семантика и семантична парадигма на глаголната представка раз- в съвременния български език
Значението интензивност и глаголната представка раз-
Отново за семантиката на глаголната представка раз- в съвременния български език
Към производните значения на глаголната представка раз- в съвременния български език