Анастасия Петрова


Анастасия Ничева Петрова е редовен доцент в катедра “Обща лингвистика и старобългаристика” на Великотърновския университет “Св. св. Кирил и Методий”. Чете лекции по общо езикознание, балканско езикознание и ареална лингвистика. Интересите й са в областта на балканския езиков контакт, проблемите на билингвизма и интерференцията, балканската изосемия, езиковата метафора. От 2004 година ръководи Образователния и културен център “Балкани” във Великотърновския университет.
anp@abv.bg


Основни семантични роли в пространството на радостта в балканските езици
Семантичният преход ‘пъстър’ - ‘лукав’ в балканските езици