Димка Димитрова


Димка Димитрова Николова-Иванова е преподавател в катедра „Методика на езиковото и литературното обучение” във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. Научните й интереси са в областта на обучението в текст, езика на художествената литература и методическата подготовка на студентите българисти. Автор е на поредица от учебни помагала за обучението по български език в средна училищна степен.
dimitrovadimka@abv.bg

Текстът и неговият анализ
Език мой (Лингвистиката в света на ученика)
Изучаване на сложните прилагателни имена в уроците по български език