Бистра Дикова


Бистра Василева Дикова работи в ПУ "П.Хилендарски" от 1987 г. От 1995 г. е асистент в Катедрата по съвременен български език. От 2000 г. - старши асистент. Преподавателската й дейност е свързана със съвременната българска фонетика, лексикология и стилистика. Научните й интереси са в областта на сравнителната славянска стилистика и функционалната стилистика.
bisi_di@abv.bg

Българското бъдеще време в миналото и функционалните му съответствия в чешкия език
Зa т.нар. сегашно страдателно причастие с оглед на функционалната стилистика
Към въпроса за преносните употреби на формата за сегашно време в българския и чешкия език
За някои употреби на формата за бъдеще време в българския и чешкия език