Снежина Карагьозова


Снежина Петрова Карагьозова е научен сътрудник в Секцията по общо и приложно езикознание към Института за български език при БАН. Завършва Софийския университет със специалности руски и английски език. През 1980 г. във Варшава защитава докторска дисертация при професор Анджей Богуславски на тема “Местоименни средства на определената референция в съвременния български език”. Научните й интереси са в областта на семантиката, прагматиката, когнитивистиката, културната лингвистика и езика на рекламата. През 1997 г. участва със студии в реализацията на тома “Български език” от поредицата “Najnowsze dzeje jezykow slowianskich “, осъществена в рамките на международния проект “Съвременни промени в славянските езици (1945-1995). Участва и в сборниците от поредицата “Език и ….” (Език и манталитет, 2004; Език и идиолект, 2006) със студиите: “Емоции и манталитет (върху материал от български и полски фразеологизми за емоции)” и “Емоции и идиолект”. През 2007 г. издава книгата си “Езикови характеристики на рекламния дискурс” – първото широкомащабно изследване у нас на езиковите аспекти на рекламата. В нея основният въпрос, който се поставя, е не какво рекламата съобщава, а КАК го съобщава. Зад това прозират субективни нагласи, оценки, цели, далече не винаги осъзнавани от адресата. Отговорът на въпроса КАК води и до отговора на още един въпрос: ЗАЩО въздейства рекламата? Намерени са езиковите проекции на тези въпроси в семантиката, синтаксиса и прагматиката на рекламното послание.
snezhina_kar@abv.bg

Езикът - аспекти и подходи. Сборник статии. БЕЛБ, 2008
Субективност, оценка и идиолект
Прагматични противоречия в рекламния дискурс
Пространството във фразеологизмите за емоции
Асоциативност и реклама