Елена Любенова


Елена Стоянова Любенова е главен асистент, доктор по филология в Катедрата по славянска филология в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски". Завършила е Руска езикова гимназия (гр. Пловдив, 1987), Руска филология (ПУ "Паисий Хилендарски", 1992) и Славянска филология (Чешка филология, 1996) в ПУ "Паисий Хилендарски". В периода 1995-1998 г. е докторантка по научната специалност "Сравнителна граматика на славянските езици". Преподава сравнителна граматика на славянските езици и историческа граматика на чешкия език. Води и курс по горнолужишки език. Автор е на три книги: "Помагало по сравнителна граматика на славянските езици", Пловдив, 2001; "Формално моделиране на лексикалната омонимия (върху материал от българския, руския и чешкия език)", Пловдив, 2001; "Граматика на горнолужишкия език", Пловдив, 2003. Научните й интереси са в областта на славянското езикознание (включително сорабистиката), когнитивната семантика, падежна семантика, история на славянските езици, езикова формализация. Текущ научен проект: "Семантика на творителния падеж в горнолужишкия език".
elenalyub_dr.fil@abv.bg; eli_fresh@hotmail.com

Творителната семантична категория социативност в горнолужишкия език
Механизми за формализиране структурата на категорията падеж
За обема на творителен инструментален в горнолужишкия език
Лужишките славяни и лужишките езици - вчера, днес и утре
Александър Теодоров-Балан и теорията за падежа
Периферни повърхнинни омонимни модели в чешкия език