Лилия Кънчева


Лилия Драгомирова Кънчева е завършила Славянска филология с полски език в Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" през 2002 г. От март 2003 г. е редовен докторант по Сравнителна граматика на славянските езици. Членува в Лингвистичен клуб "Проф. Борис Симеонов" - гр. Пловдив. Научни интереси в областта на сравнителното славянско езикознание, морфология и фразеология.
ldk@abv.bg

Начини за изразяване на учтивост в българския и полския език
За ролята на периферните средства при предаването на българския плусквамперфект на полски език
За някои транспозиции на българския плусквамперфект и начините за предаването им на полски език
За някои конотативни значения на българските и полските устойчиви сравнения с компонент названия на домашни животни