Моника Динева


Моника Милчева Динева е завършила висше образование в ПУ "Паисий Хилендарски", специалност Славянска филология, полски език. В момента е редовен докторант към Катедрата по славянска филология, специалност "Актуални проблеми на морфологичното описание на славянските езици". Има участия в национални и международни конференции. Интересите й са в областта на общото и сравнителното езикознание, морфология на славянските езици, типология, лингвокултурология, теория на превода и др.
monicadineva@yahoo.com

Прояви на хибридност във взаимовръзката на категорията род с останалите граматични категории в българския‚ руския и полския език
Видове граматични отношения между формите на единствено и множествено число във връзка с рода на съществителните имена в българския, руския и полския език
Явлението хибридност във взаимовръзката на съществителните имена и наречията в българския, руския и полския език
Възникване на хибридни граматични форми от взаимовръзката на прилагателните имена с други части на речта в три славянски езика