Борислав Борисов


Борислав Славов Борисов е завършил славянска филология с профил чешки език през 1999 г. в ПУ "Паисий Хилендарски". От 2003 г. е докторант по история на чешкия език към катедра "Славянска филология", доктор от 2009. Главен експерт филолог в Катедрата по славянски филологии на ПУ „Паисий Хилендарски”. Чете лекции по историческа граматика на чешкия език, води семинарни занятия по практически чешки език, както и спецкурса „Преводаческо ателие“. Член е на редакционната колегия на сп. „Славянски диалози”, издание на Филологическия факултет на ПУ, и на Научните трудове на ПУ (Филология). Две специализации в Масариковия университет в гр. Бърно, Република Чехия: през 1999 г. по съвременен чешки език и през 2004 г. по история и историческа граматика на чешкия език. Научните му интереси са в областта на съпоставителното езикознание и историята на славянските езици. Участва с доклади в различни национални и международни научни форуми. Има над 10 публикации в специализирани филологически издания.
borisslav@seznam.cz


Функционален модел на процеса на кодифициране на книжовния език
Българските и чешките възрожденски граматики в социолингвистичен аспект
Мисията на възрожденските граматики
Представата на М. В. Щейер за глаголната система в чешкия език през ХVІІ век
По-интересни случаи при превод на бъдеще време в български и чешки език