Даниела Камаринчева


Даниела Николова Камаринчева е завършила специалността Българска филология във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" през 1980 г. Работи като преподавател в РУ "А. Кънчев" от 1987 г. Научните й интереси са в областта на семантиката, прагматиката и приложната лингвистика.
kamarini@ru.acad.bg

Структура на семантичната категорията принадлежност
За отношението между членуване и посесивност
За една нетипична употреба на възвратното притежателно местоимение си
Наблюдения върху функцията на кратките лични и посесивни местоимения във фолклорния песенен текст
Категориите притежателност и партитивност – отношение и интерференция