Маринела Вълчанова


Маринела Параскова Вълчанова е завършила специалност Славянска филология в Пловдивския университет през 1982 г. и задочна аспирантура по Сравнителна граматика на славянските езици в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Защитена докторска дисертация през 1996 г. на тема "Глаголи за положение в чешкия и българския език". На работа в Катедрата по български език на Югозападния университет "Неофит Рилски" - Благоевград от 1987 г. до днес; от 2003 г. - доцент. Лектор по български език в Братиславския университет "Ян Амос Коменски" в периода 1998-2002 г. и автор на учебник по български език за словаци (в съавторство с Мария Добрикова). Научните й интереси са в областта на сравнителното и съпоставителното славянско езикознание, лексикалната семантика и история на славянските езици. Член е на Управителния съвет на Международния семинар за балканистични изследвания и специализации към Югозападния университет и на редакционната колегия на списание "Балканистичен форум", орган на Семинара. Води лекционни курсове по Сравнителна граматика на славянските езици, Увод в славянската филология, Проблеми на съпоставителните изследвания.
marinela@aix.swu.bg

Възвратните глаголи в словашки и в български език - проблеми на еквивалентността
За глаголите reflexiva tantum с компонент si в словашки език и еквивалентите им в български
Глаголи за смях в словашки и български език
За дистрибуцията на прилагателни с общ корен в някои съвременни славянски езици /върху материал от словашки, хърватски и български език/
За топонимите в славянската фразеология
За преподаването на български език паралелно с друг южнославянски език
Raziskave o slovenskem jeziku v bolgarski jezikoslovni tradiciji – zgodovina in perspektive (pdf)