Яна Пометкова


Яна Иванова Пометкова е завършила ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, специалност Българска филология. От 1985 г. работи в Русенския университет “А. Кънчев”. През 1999 г. защитава дисертация на тема “Синтактична синонимия на подчинени изречения и конструкции с отглаголно съществително име на -не в съвременния български език” за получаване на научната и образователна степен "доктор", а през 2008 г. се хабилитира като доцент с хабилитационен труд на тема “Семантично усложняване на българското просто изречение с адвербиализации и номинализации”.
Води лекционни курсове по Морфология и синтаксис, Диалектология и Методика на обучението по български език, извършва и обучение по български език като чужд. Автор е на учебните помагала: Съвременен български език. Морфология (Упражнения. Тематичен справочник). Русе, 2006; Съвременен български език. Синтаксис (Упражнения. Тематичен справочник). Русе, 2006.
Научните u интереси са в областта на съвременния български синтаксис, на лингвистичната прагматика, на социолингвистиката. Автор е на монографията “Синонимни синтактични конструкции за изразяване на обстоятелствени и определителни отношения в съвременния български език”(Русе, 2003); съставител е на научни сборници, има над 40 публикации.
pometkova@ru.acad.bg

Синонимия на вторичнопредикативни конструкции в българския книжовен език
Интелектуализация на езика чрез номинализирани конструкции
Номинализации в обектна позиция към каузативни глаголи new
Център и периферия на зависимия таксис в българския език new
Вметнати деепричастни конструкции в българския език new
Специфика на конструкциите с отглаголно съществително име във функцията на подлог в научната реч new