Емилия Недкова


Емилия Недкова е завършила Софиийския университет "Св. Кл. Охридски", специалност "Славянска филология" през 1984 г. От 1985 г. работи в Катедрата по български език и литература към Русенския университет "А. Кънчев", гл. ас., д-р. През 2001 г. защитава докторска дисертация на тема "Фразеологизмите в творчеството на Алеко Константинов и преводът им на сръбски и руски език ". През 2003 г. излиза книгата й "Фразеологично богатство в творчеството на А. Константинов" (с приложение речник на три езика - български, сръбски и руски), която печели конкурс на Националния център за книгата към Министерството на културата. Научните й интереси са в областите: фразеология и фразеография, съпоставително езикознание, стилистика, теория и практика на превода, лингвокултурология.
prevned@abv.bg

Фразеологизми с компоненти названия на цветове в български и сръбски език
Аспекти на взаимовръзката между вътрешна форма и националнокултурна специфика на фразеологизмите в творчеството на А. Константинов
Прояви на междуезикова симетрия и асиметрия при превода на фразеология в художествения текст
Теорията за еквивалентността на превода като теория за неговата относителност при превеждането на фразеология в художествен текст
Експресивно назоваване на човешки качества посредством фразеологизми с компоненти зооними в българския език
За опозицията бял/черен в българската фразеология (лингвокултурологичен аспект)
Учебното помагало “Лексикалната работа в урока по литература 2–4 клас” Е. Недкова, Кр. Георгиева – в помощ на началния учител