Върбан Вътов


Върбан Дилков Вътов е завършил специалност "Българска филология" в СУ "Св. Климент Охридски" през 1966 г. Преподавател в катедра "Съвременен български език" във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" от 1975 г. Защитава дисертационен труд "Лексико-семантическа и фонетическа характеристика на звукоподражателните думи в българския език" през 1977 г. и се хабилитира през 1986 г. с труд на тема "Езикът на Софрониевите ръкописни съчинения"; професор от 2004 г. От началото на 2005 г. е лектор по български език в Московския държавен университет. Основните научни области, в които работи, са: съвременен български език - фонетика, лексикология, синтаксис; история на новобългарския книжовен език.
v_vatov_11111@abv.bg


Библиография
Професионална автобиография
Езикът на Софроний Врачански. В. Търново, 2001 (htm | pdf | rar)
Строители и строителство на новобългарския книжовен език. В. Търново, 2002 (htm | pdf | rar)
Библията в езика ни. Речник на фразеологизмите с библейски произход. В. Търново, 2002
За един фразеологизиран образ в българския език
Човекът и човешкият живот, представени от българските разговорни зоофразеологизми с образна компонента “куче”, “псе”
Идейно-образен и езиков свят на една Яворова поетична творба