Константин Куцаров


Константин Иванов Куцаров е завършил българска филология в ПУ "Паисий Хилендарски". Преподавател по съвременен български език в Катедрата по български език в ПУ, доктор (2001). Научните му интереси са в областта на българската морфология, функционалната граматика, общото и сравнителното езикознание. Води лекционен курс по съвременен български език в Педагогическия факултет на ПУ. Автор е на редица публикации в областта на съвременната българска граматика.

Да като константен сигнализатор на следходност
Формални аналогии между глаголни конструкции, изразяващи следходност
Сегашно страдателно причастие в съвременния български език
За дефективния характер на императивната парадигма
За дефективността на категорията лице при същинските императивни форми
За метаморфозите в историческия развой на българската причастна система
Граматическа характеристика на условната форма от типа бих писал
Излишеството на граматическото число в съвременния български език
Натрапничеството на категорията род в българския език
Същност и развой на сегашното деятелно причастие в българския език и влиянието на преводите от руска художествена литература за вторичното му установяване в партиципиалната система